Hỏi - đáp bài tập

Mời bạn bấm và đây để đăng bài tập cần hỏi!

Võ Quang Nhân hỏi:

Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Nguyễn Thị Huyền Trang hỏi:
  • Qua bài cách mạng tư sản Pháp 1789, phần tiến trình phât triển của cách mạng tư sản Pháp bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc, hãy chứng minh cách mạng Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất? Vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng?
  • Xin trả lời giúp em với ạ
Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
nguyễn hạnh hỏi:

những cơ hội mà triều nguyễn bỏ lỡ trong cuộc kháng chiến chông pháp (1858-1884)

 

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
NGUYỄN THỊ LINH hỏi:

Câu 1:

Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, đặc điểm bao trùm của nền kinh tế Nhật Bản là gì

A. Nông nghiệp lạc hậ

B. Công nghiệp phát triể

C. Thương mại hàng hó

D. Sản xuất quy mô lớ

Câu 2

Nội dung nào không phản ánh đúng nét mới của kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868

A. Công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiề

B. Kinh tế hàng hóa phát triển mạn

C. Tư bản nước ngoài đầu tư nhiều ở Nhật Bả

D. Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triể

Câu 3

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình kinh tế của Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868

A. Nông nghiệp vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậ

B. Công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiề

C. Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chón

D. Sản xuất công nghiệp theo dây chuyền chuyên môn ho

Câu 4

Nội dung nào phản ánh đặc điểm nổi bật của xã hội Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868

A. Nhiều đảng phái ra đờ

B. Chế độ đẳng cấp vẫn được duy tr

C. Nông dân là lực lượng chủ yếu chống chế độ phong kiế

D. Tư sản công thương nắm quyền lực kinh tế và chính tr

Câu 5

Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, tầng lớp nào trong xã hội Nhật Bản đã dần tư sản hóa

A. Đaimyô (quý tộc phong kiến lớn

B. Samurai (võ sĩ

C. Địa chủ vừa và nh

D. Quý tộ

Câu 6

Đến giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản là một quốc gi

A. phong kiến quân phiệ

B. công nghiệp phát triể

C. phong kiến trì trệ, bảo th

D. tư bản chủ nghĩ

Câu 7

Người đứng đầu chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản được gọi l

A. Thiên hoàn

B. Sôgun (Tướng quân

C. Nữ hoàng   

D. Vu

Câu 8

Đến giữa thế kỉ XIX, vị trí tối cao ở Nhật Bản thuộc v

A. Thủ tướn

B. Sôgun (Tướng quân

C. Thiên hoàn

D. Nữ hoàn

Câu 9

Đến giữa thế kỉ XIX, quyền lực thực tế ở Nhật Bản thuộc v

A. Thủ tướn

B. Sôgun (Tướng quân

C. Thiên hoàn

D. Nữ hoàn

Câu 10

Cuối thế kỉ XIX, để ép Nhật Bản phải “mở cửa”, các nước tư bản phương Tây đ

A. đàm phán ngoại gia

B. dùng áp lực quân s

C. tấn công xâm lượ

D. phá hoại kinh t

Câu 11

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng nhất về tình hình xã hội Nhật Bản giữa thế kỉ XIX

KoA. Mọi mâu thuẫn trong xã hội đều được dung hò

B. Tồn tại nhiều mâu thuẫn ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hộ

C. Mâu thuẫn gay gắt giữa nông dân với lãnh chúa phong kiế

D. Mâu thuẫn gay gắt giữa nông dân với địa chủ phong kiế

Câu 12

Những mâu thuẫn gay gắt về kinh tế, chính trị, xã hội ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX là d

sự tồn tại và kìm hãm của chế độ phong kiến Mạc ph

áp lực quân sự ép “mở cửa” của các nước phương Tâ

sự chống đối của giai cấp tư sản đối với chế độ phong kiế

làn sóng phản đối và đấu tranh mạnh mẽ của nhân dâ

Câu 13

Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh nào

A. Chế độ Mạc phủ do Sôgun (Tướng quân) đứng đầu thực hiện những cải cách quan trọn

B. Xã hội phong kiến Nhật Bản lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọn

C. Các nước tư bản phương Tây được tự do buôn bán trao đổi hàng hóa ở Nhật Bả

D. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa được tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ ở Nhật Bả

Câu 14

Minh Trị là hiệu của vu

A. Mútxuhit

B. Kômâ

C. Tôkugao

D. Satsum

Câu 15

Nguyên nhân trực tiếp để Thiên hoàng Minh Trị quyết định thực hiện một loạt cải cách là gì

A. Do đề nghị của các đại thầ

B. Chế độ Mạc phủ đã sụp đ

C. Muốn thể hiện quyền lực sau khi lên ngô

D. Đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dâ

 Câu 16

Tháng 1-1868, một sự kiện nổi bật đã diễn ra ở Nhật Bản l

A. chế độ Mạc phủ sụp đ

B. Thiên hoàng Minh Trị lên ngô

C. cuộc Duy tân Minh Trị bắt đầ

D. Nhật Bản kí hiệp ước mở cửa cho Mĩ vào buôn bá

Câu 17

Mục đích chính của Thiên hoàng Minh Trị khi tiến hành cuộc Duy tân đất nước là gì

A. Đưa Nhật Bản phát triển mạnh như các nước phương Tâ

B. Biến Nhật Bản trở thành một cường quốc ở châu 

C. Giúp Nhật Bản thoát khỏi sự lệ thuộc vào phương Tâ

D. Đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậ

Câu 18

Nội dung nào dưới đây không thuộc chính sách cải cách về kinh tế của Thiên hoàng Minh Trị

A. Thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trườn

B. Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông liên lạ

C. Nhà nước nắm giữ một số công ti độc quyền trọng yế

D. Kêu gọi nước ngoài đầu tư vào Nhật Bả

Câu 19

Nội dung nào không phản ánh đúng chính sách cải cách về quân sự trong cuộc Duy tân Minh Trị

A. Tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tâ

B. Thực hiện chế độ nghĩa vụ thay thế cho chế độ trưng bin

C. Nhà nước nắm giữ ngành đóng tàu, sản xuất vũ kh

D. Mua vũ khí của phương Tây để hiện đại hóa quân đội

Câu 20

Nội dung nào thể hiện tính chất tiến bộ của những cải cách do Thiên hoàng Minh Trị khởi xướng

A. Giải quyết những vấn đề cấp thiết về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa – giáo dục,… đặt ra với Nhật Bản cuối thế kỉ XI

B. Tập trung vào vấn đề phát triển mô hình chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa – giáo dục,... hoàn toàn theo phương Tâ

C. Tiếp nối những giá trị lâu đời về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa – giáo dục,… của nước Nhật xư

D. Thực hiện quyền dân chủ về chính trị, kinh tế, quâ

Câu 21

Hiến pháp năm 1889 quy định thể chế của nước Nhật là chế đ

A. dân chủ cộng hò

B. dân chủ đại ngh

C. cộng hòa tư sả

D. quân chủ lập hiế

Câu 22

Sự kiện nổi bật nhất năm 1889 ở Nhật Bản l

A. chế độ Mạc phủ sụp đ

B. Hiến pháp mới được công b

C. Nhật Bản kí hiệp ước mở cửa cho Đức vào buôn bá

D. Nhật Bản kí hiệp ước mở cửa cho Nga vào buôn bá

Câu 23

Tầng lớp nào đóng vai trò quan trọng trong Chính phủ mới được thiết lập ở Nhật Bản sau cuộc Duy tân Minh Trị

A. Tư sả

B. Nông dâ

C. Thị dâ

D. Quý tộc tư sản ho

Câu 24

Điểm tiến bộ nhất trong cải cách về chính trị ở Nhật Bản năm 1868 l

A. thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dâ

B. thực hiện chính sách hòa hợp giữa các dân tộ

C. thủ tiêu hoàn toàn chế độ người bóc lột ngườ

D. xác định vai trò làm chủ của nhân dân lao độn

Câu 25

Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 ở Nhật Bản

A. Có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sả

B. Đưa Nhật Bản phát triển theo con đường của các nước tư bản phương Tâ

C. Đưa Nhật Bản trở thành nước đế quốc duy nhất ở châu 

D. Xóa bỏ chế độ quân chủ, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triể

Câu 26

Yếu tố nào đã đưa đến sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng ở Nhật Bản trong khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX

A. Quá trình tích lũy tư bản nguyên thủ

B. Việc đẩy mạnh công nghiệp hó

C. Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoà

D. Sự cạnh tranh gay gắt của các công ti tư bản độc quyề

Câu 27

Sức mạnh của các công ti độc quyền ở Nhật Bản được thể hiện như thế nào

A. Có nguồn vốn lớn để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doan

B. Xuất khẩu tư bản ra nước ngoài để kiếm lờ

C. Có khả năng chi phối, lũng đoạn kinh tế và chính trị của đất nướ

D. Chiếm ưu thế cạnh tranh với công ti độc quyền của các nước khá

Câu 28

Chính sách đối ngoại nhất quán của Nhật Bản cuối thế kỉ XIX l

A. hữu nghị và hợp tá

B. thân thiện và hòa bìn

C. đối đầu và chiến tran

D. xâm lược và bành trướn

Câu 29

Yếu tố nào tạo điều kiện cho giới cầm quyền Nhật Bản có thể thực hiện được chính sách đối ngoại cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

A. Sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dâ

B. Các công ty độc quyền hậu thuẫn về tài chính

C. Có tiềm lực về kinh tế, chính trị và quân s

D. Thực hiện chính sách ngoại giao thân thiện với phương Tâ

Câu 30

Việc Nhật Bản tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược: Chiến tranh Đài Loan (1874), Chiến tranh Trung – Nhật (1894 – 1895), chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905) chứng t

A. Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩ

B. Nhật Bản đủ sức cạnh tranh với các cường quốc lớ

C. cuộc Duy tân Minh trị đã thành côn

D. Thiên hoàng Minh Trị là một vị tướng cầm quân giỏ

Câu 31

Nội dung nào dưới đây chứng tỏ Nhật Bản mang đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt

A. Vừa tiến lên chủ nghĩa tư bản, vừa duy trì chế độ phong kiến, chủ trương xây dựng đất nước bằng sức mạnh kinh t

B. Vừa tiến lên chủ nghĩa tư bản, vừa duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến, chủ trương xây dựng đất nước bằng sức mạnh kinh t

C. Vừa tiến lên chủ nghĩa tư bản, vừa duy trì chế độ phong kiến, chủ trương xây dựng đất nước bằng sức mạnh quân s

D. Vừa tiến lên chủ nghĩa tư bản, vừa duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến, chủ trương xây dựng đất nước bằng sức mạnh quân s

Câu 32

Các tổ chức nghiệp đoàn ở Nhật Bản được thành lập dựa trên cơ sở nào

A. Sự phát triển của phong trào công nhâ

B. Sự phát triển của phong trào nông dâ

C. Sự ủng hộ của tầng lớp trí thứ

D. Sự cho phép của Chính phủ Nhật Bả

Câu 33

Lựa chọn phương án phù hợp để hoàn thiện đoạn tư liệu về phong trào công nhân ở Nhật Bản cuối thế kỉ XIX

“Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản được thành lập năm 1901, do………., một người bạn của Nguyễn Ái Quốc trong Quốc tế Cộng sản, đứng đầu. Ông xuất thân từ …………… ở Tôkyô. Năm 23 tuổi, ông đã tham gia tích cực trong phong trào công nhân rồi trở thành lãnh đạo của phong trào công nhân đường sắt.

A. Cataiama Xen ………………………………. công nhân đường sắ

B. Abe Shinzô ………………………………… công nhân dệt ma

C. Abe Shinzô ………………………………… công nhân đóng tà

D. Cataiama Xen …………………………….. công nh

Câu 34

Điểm khác biệt của xã hội phong kiến Nhật Bản so với xã hội phong kiến Việt Nam ở giữa thế kỉ XIX l

A. mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong nông nghiệ

B. mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chón

C. sự tồn tại nhiều thương điếm buôn bán của các nước phương Tâ

D. kinh tế hàng hóa phát triển, công trường thủ công xuất hiệ

Câu 35

Việc thành lập các tổ chức nghiệp đoàn ở Nhật Bản cuối thế kỉ XIX là kết quả của phong trà

A. nông dâ

B. tiểu tư sả

C. học sinh, sinh viê

D. công nhâ

Câu 36

Bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc Duy tân Minh Trị (1868) đối với công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam hiện nay l

A. xóa bỏ hoàn toàn cái cũ, tiếp nhận, học hỏi cái tiến bộ, cái mới trên thế giớ

B. dựa vào sức mạnh của khối đoàn kết công - nông để tiến hành công cuộc đổi mới đất nướ

C. tiếp nhận, học hỏi cái tiến bộ của thế giới, thay đổi cái cũ cho phù hợp với điều kiện của đất nướ

D. kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài để khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyêndccià:nnnno:nygpà:âuyt”::ncnn?:ựựếế?:ignaỏ:yự n?:ghhcà:ccih?:niay?:nÁyn?:gicnà:ánnn?:nnốổà:nnịaộ:nayX?: íhy?:nucg?:uyÁy?:nuiổà:niổn?:aayôa:nngg?:nnyủo:nnia?:ếcựoã:gg)gề:gg)gề:a )gà:aủnta:cỏ))?:ịnìi?:águu?:nnhu?:nanu?ành công cuộc đổi mới đất nước

C. tiếp nhận, học hỏi cái tiến bộ của thế giới, thay đổi cái cũ cho phù hợp với điều kiện của đất nước

D. kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài để khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Hoàng Phát hỏi:

Giúp mình 3 bài 2.28,29,30

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
minh hỏi:

1.Phân tích điều kiện kinh tế - xã hội và vai trò của C.Mác và Ph.Ăngghen trong việc hình thành chủ nghĩa xã hội khoa học?

2. Giá trị và hạn chế của xã hội không tưởng

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Hoang Nhu Quỳnh hỏi:
  1. So sánh sự khác biệt về nhóm đất phù sa ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu toàn cầu?

Câu V. (3,00 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:

  1. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta qua tháp dân số năm

1999 và 2007. Đánh giá tác động từ sự chuyển dịch này tới việc phát triển kinh tế - xã hội.

  1. Chứng minh sự phân bố đô thị có sự phù hợp với phân bố của công nghiệp ở nước ta.

Câu VI. (3,00 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:

  1. Nhận xét và giải thích về tình hình phát triển cây công nghiệp lâu năm ở nước ta.
  2. Tại sao nuôi trồng thủy sản ở nước ta thời gian qua phát triển mạnh hơn hoạt động khai thác? Phân tích ý nghĩa của việc đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ.

Câu VII. (3,00 điểm)

Cho bảng số liệu: 

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA NƯỚC TA

PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ, QUA CÁC NĂM

Thành phần kinh tế

Khối lượng vận chuyển

(nghìn tấn)

Khối lượng luân chuyển

(triệu tấn.km)

2005

2010

2017

2005

2010

2017

Nhà nước

75 961

105 724

97 771

64 066

157 359

155 746

Ngoài Nhà nước

376 739

692 766

1 278 332

30 570

57 667

98 756

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

7 445

2 395

2 895

6 091

2 740

2 674

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, Nhà xuất bản thống kê, 2018)

Từ bảng số liệu hãy rút ra các nhận xét và giải thích.

-------------- HẾT --------------

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam, NXB Giáo dục phát hành.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Trần Ngọc Phương Uyên hỏi:

 Cho các dung dịch sau: Ba( No3)2, K2Co3, MgCl2, KHSo4, Al2(So4) 3. Những cặp dung dịch nào phản ứng với nhau? Viết phương trình phản ứng?

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
thập thất hỏi:

Vì sao mô thực vật CAM loại bỏ hoàn toàn tinh bột có lúc nạp thiết quá trình cố định CO2 vào ban đêm không tiếp tục xảy ra

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Trần Đức Thành hỏi:

Giúp e với

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Trương Doãn Cát hỏi:
  • Cho em hỏi H2O2 + Ag2O ra gì ạ
Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Nguyễn văn đồng hỏi:
  • 1 . Tại sao khi cho xê sủi vào nước lại thấy sủi bọt khí?  

Do trong xê sủi có NaHCO3 và 1 ít aixt hữu cơ khi cho vào nước NaHCO3 phản ứng với  axit sinh ra muối ,nước và CO2

2 . Tại sao nước clo lại có tính tẩy màu và sát khuẩn mạnh?

Do khi hòa tan clo vào nước sinh ra HCl  HClO  . HClO lại tạo ra HCl và O mới sinh  chính oxi mới sinh có tính sát khuẩn mạnh

3  .tại sao ở các viện dưỡng lão người ta lại đặc biẹt trồng nhiều cây thông?

Do qua quá trình phát triển cây thông sinh ra 1 lượng nhỏ khí ozon góp phần làm sạch không khí

4 Dân gian có câu  " lúa chiêm lấp ló đầu bờ 

                                   Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên " giải thích dưới góc độ khoa học

Do khi có sấm sét Nito trong khí quyển tác dụng với O2 sinh ra Khí NO . NO bị chuyển hóa thành NO2 rồi hòa tan trong nước mưa thành NO3- xuống đất là 1 loại phân đạm giúp cây mau lớn😀

5 tại sao  Ở các nơi sản xuất nước sạch người ta thường sử dụng phèn chua để làm trong nước ?

Do khi hòa tan phèn chua (KALSO4 .12H2O) vào nước sẽ tạo ra Al (OH)3 đây là 1 chất kết tủa dạng keo . Nó sẽ kết dính các hạt chất rắn nhỏ lại tạo thành khối lớn và lắng xuống. Dân gian còn gọi phèn chua là minh phàn.

6 Khi bị ong hay kiến đốt ông bà thường bôi vôi vào chỗ bị đốt cho chúng ta đó là bởi vì trong nọc ong , kiến có axit Fomic (HCOOH)  vôi tôi Ca (OH)2 sẽ trung hòa bớt axit nên sẽ đỡ đau hơn. 

7 Tại sao có 1 số trường hợp người chết ngạt sau khi xuống những giếng sâu đã cạn nước? 

Do ở các giếng sâu đã cạn nước có rất ít khí oxi mà chủ yếu là khí CH4 metan và CO2 là những khí gây ngạt . Vì vậy trước khi xuống nên cho gà hay vịt xuống trước để kiểm tra

8 tại sao người ta lại trồng nhiều cây xanh?

Cây xanh có rất nhiều lợi ích và tác dụng đối với môi trường . 

+ quang hợp giúp hấp thụ CO2 và giải phóng khí O2  từ đó tổng hợp lên sinh khối

+ giúp giảm nhiệt độ trong những ngày nắng nóng

+ giúp giảm sự xói mòn rửa trôi đất bảo vệ con người và môi trường

9 vì sao khi luộc rau người ta lại cho muối ăn vào ?

Do cho muối vào giúp tăng nhiệt độ sôi của  nước luộc rau sẽ mau chín hơn  giúp rau đỡ mất chất hơn

10. Vì sao ở những nơi photo copy người ta phải để thoáng khí?

Do quá trình in sẽ xảy ra sự phóng điện sẽ kích thích phản ứng tạo ozon từ oxi không khí . Ozon với nồng độ cao sẽ gây hại cho sức khỏe con người.

 

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
bao tran misa hỏi:

Độ rộng của trường có thể được thay đổi ở đâu?

A. trong chế độ thiết kế

b. trong chế độ trang dữ liệu

c. không thể thay đổi được

c. câu a hay b

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Lê Thị Phương hỏi:

 Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn đều là nữ 

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Vũ Tuấn Ổn hỏi:

tìm max ,min của M=(x-y)/( x^4+y^4+6)

 

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Tin tuyển sinh