Hỏi - đáp bài tập

Mời bạn bấm và đây để đăng bài tập cần hỏi!

Thảo hỏi:

Luận điểm và giải thích như thế nào ạ?

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Huyền hỏi:

Cho tam giác ABC có AC =2AB, C(-15;-9) ,tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC tại I(5;1) .IA:x+2y-7=0.Tìm A, B

 

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Hồ Ngọc Thi hỏi:

Tại sao nói: Đồi núi là bộ phận quan trọng trong cấu trúc địa hình Việt Nam?

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
ĐỖ DUY BÌNH hỏi:
 Phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng x–y+2=0:
A. {x=ty=2+tx=ty=2+t
 
B. {x=2y=tx=2y=t
 
C. {x=3+ty=1+tx=3+ty=1+t
 
D. {x=ty=3t
Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
NGUYỄN CÔNG THỨC hỏi:

trong mặt phẳng tọa độ oxy cho tam giác abc có chân đường cao hạ từ đỉnh A là H(17/5;-1/5), chân đường phân giác trong của góc A là D(5;3) và trung điểm của cạnh AB là M(0;1).Tìm tọa độ đỉnh C

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Phan Thị Thanh Hằng hỏi:

Nghị Luận Trao Duyên

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Nguyễn Văn Tri hỏi:

Nạp tiền bằng card thì khi nào nó mới cập nhật điểm zậy :))

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Nguyễn Duyên hỏi:

Le Đạt khẳng định: “ Trong một bài thơ cổ điển, nghĩa là đến đúng hẹn. Trong một bài thơ hiện đại, nghĩa là đến trễ hẹn”

 

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
hồ thị ngân hỏi:

Fe(NO3)2 + HCl ra ???

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Minh Nhân hỏi:

Quan niệm đạo Đức là gì

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
trầm hoàng minh hỏi:

chia 16,44 g hỗn hợp X gồm Al và Fe thành hai phần . Phần 1 tác dụng với lượng dư đung dịch AgNO3 thu được 38,88 g chất rắn . phần 2 tan hết trong 660 ml dung dịch HNO3 2M thu dược dung dịch Y chỉ chứa 80,1 g hỗn hơp muối và 3,36 l hỗn hợp khí Z gồm NO ,N2O (đktc) . Tỉ khối của Z so với H2 là 17,1 . Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được m gam kết tủa . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn . Tính giá trị của m và phần trăm của mỗi kim loại trong X?

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Vũ Mai Anh hỏi:

Các khí có ngọn lửa màu xanh

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Chi Linh hỏi:

Cho ΔABC có A(3;0) và đường cao BD: 2x+2y-9=0, đường cao CE: 3x-12y-1=0. Lập phương trình các cạnh của tam giác

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
nguyễn bùi trâm anh hỏi:

I. Give the correct tense or form of the verbs in brackets.
a.For the past few days I (1.work) in John’s office, as my own office (2. redecorate).
b. Had he followed my advice before, he (3. not be) in danger now.
c. Before leaving home in the morning, she (4. tell) her mother she (5. work) in the factory that afternoon.
d. When you read this, I (6.lie) on the beach .
e. The ferry (7. get ) into Rotterdam at 6.00 tomorrow
f. He said he (8. be) sorry as he (9. give) me so much trouble.
h. The car will have been ready for him by the time he (10.come) tomorrow.

II. Give the correct tense or form of the verbs in brackets.
1. “You were late for your dental appointment.”
“I know. I (not/ stay) .................. so long at the library.”
2. It is necessary that everyone (be) .................. calm in times of danger.
3. If you want to see us, come to Tom’s on Sunday. We (wait) .................. for you there at midday.
4. It was a fine day and the roads were crowded because a lot of people (rush) ........
to the seaside.
5. Those were the highest words of praise they ever (hear) .................. from the old man.
6. Our little children enjoy (take) .................. to the water park every Sunday.
7. I don’t feel good. I (stay) .................. home from work tomorrow.
8. It won’t be safe to use these stairs until they (repair) .................. .
9. The city is now crowded with the people who (seek) .................. employment.
10. The old man is said (leave) .................... all his money to an old people’s home when he died.

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Lê Hồng Ngọc hỏi:

Giải thích cơ sở khoa học câu nói :" không lân không vôi thì thôi trồng lạc

 

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap