Bài tập môn Sinh học Lớp 12
Đây là 50 bài tập chọn lọc môn sinh học lớp 12 về vật chất di truyền biến dị cấp độ phân tử. Một số vấn đề như: Một đoạn Gen, cấu trúc tế bào nhân chuẩn... Mời các bạn tải về tham khảo....
850 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 theo bài. Gao gồm các phần di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học. Tài liệu gồm 56 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Đề ôn luyện THPT Quốc gia có giải chi tiết file word. Đề thi có 40 câu trắc nghiệm kèm theo đáp án và lời giải chi tiết. Đề thi có 17 trang, mời các bạn tải về tham khảo nhé....
Đây là 510 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 về cơ chế di truyền và biến dị cấp độ phân tử. Tài liệu có 2 phần: 223 bài tập trắc nghiệm về Cơ sở vật chất di chuyền ở cấp độ phân tử và 287 bài tập trắc nghiệm về chế di chuyền ở cấp độ phân tử. Tài liệu ...
Luyện đề sinh học trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên dành cho các bạn ôn thi THPT quốc gia 2017 là đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm...
Hơn 180 bài tập trắc nghiệm sinh học 12 về tiến hóa - sinh thái là tài liệu trắc nghiệm theo từng phần của sinh sinh về tiến hóa và sinh thái. các vấn đề như: Các bằng chứng tiến hóa, Học thuyết Đacuyn, Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại... ...
Hơn 40 bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 12 chính xác hơn là 43 bài tập trắc nghiệm trong 8 trang. Các vân đề được đề cập là Gen, ARN... Mời các bạn tham khảo....
Hệ thống kiến thức và 360 bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 12 phần quy luật di truyền - file word là tài liệu gồm hệ thống kiến thức lí tuyết - công thức và các dang bài tập trắc nghiệm về quy luật di truyền. ...
Đây là tài liệu Lý Thuyết và phương pháp giải Bài tập Sinh Học 12. Gồm: tóm tắt lý thuyết, phương pháp giaỉ các dạng bài tập, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề....
Bài tập trắc nghiệm và tự luận môn sinh học lớp 12 về đột biến gen gồm khái quát về chuyên đề, bài giảng, bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận....
Mời các bạn tham khảo 38 đề thi thử THPT Quốc gia của các trường nổi tiếng trong cả nước, có đáp án. Ấn vào link Tải xuống để tải về xem tài liệu hoàn chỉnh nhé!...
Đề thi hsg môn sinh học lớp 12 có đáp án là đề thi có 5 câu hỏi thi trong 150 phút, kèm theo đáp án và hướng dẫn chi tiết. Các vấn đề liên quan: khái niệm về chu kỳ tế bào, ý nghĩa của nguyên phân... Mời các bạn tham khảo....
Tin tuyển sinh