Danh sách bài tập Công nghệ thông tin - Đại học - cao đẳng
Đây là 45 câu hỏi và đáp án môn quản trị mạng. Các vấn đề nhu: Mạng Client/server Network, cơ chế lọc khung, AD (Active Directory) ........ Mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là 02 đề thi kết thúc học phần chuyên đề một môn lập trình c#. Các vấn đề như: Xây dựng một lớp gồm các thuộc tính cho trước, Tạo cơ sở dữ liệu rồi làm một số yêu cầu của đề tài... Mời các bạn tải về để tham khảo....
Tin tuyển sinh