Danh sách bài tập Kế toán - tài chính - Đại học - cao đẳng
Đây là 240 câu hỏi trắc nghiệm về kinh tế quốc tế. Các vấn đề: Lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế, lý thuyết chuẩn về thuwng mại quốc tế, Lý thuyết H-O-S......... Tài liệu gồm 22 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là 422 Câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp có đáp án. Các phần gồm: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, Dòng tiền, Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp......... Tài liệu gồm 45 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Tin tuyển sinh