Danh sách bài tập KHXH & Nhân văn - Đại học - cao đẳng
Đây là Bài tập môn quản lý nhà nước về kinh tế. Quản lý Nhà nước về kinh tế là gì? Vì sao nói quản lý Nhà nước vừa là một khoa học vừa là nghệ thuật, nghề nghiệp? Để quản lý Nhà nước phải dùng phương pháp nào, các phương pháp này trong các chế độ xã hội khác nhau có gì giống và khác nhau? Vì sao? Tài liệu gồm 12 trang, mời các bạn tải về tha khảo....
Đây là 1000 câu hỏi tự luận trắc nghiệm môn Triết học có đáp án. Các vấn đề: Chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy vật, phép biện chứng, vật chất - ý thức........ Tài liệu có 135 trang, mời các bạn tải về tham khảo nhé....
Tin tuyển sinh