Danh sách bài tập Các môn đại cương - Đại học - cao đẳng
Đây là 84 câu hỏi có đáp án về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Các vấn đề được đề cập: Điều kiện ra đời - đặc trưng của sản suất hàng hóa, hình thái giá trị, bản chất - chức năng của tiền tệ.......... Tài liệu có 98 trang, mời các bạn tải về tham khảo nhé....
Đây là Chương trình môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin. Các vấn để được đề cập trong tài liệu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin, Phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mac-Lenin... Tài liệu gồm 30 trang mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Bài giảng môn học Tâm lý học đại cương do Thạc sỹ Dương Thị Kim Oanh biên soạn. Tài liệu gồm có 5 chương: Một là Tâm lý học là một môn khoa học; hai là hoạt động, giao tiếp và sự hình thành phát triển tâm lý, ba là sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức; bốn là hoạt động nhận thức, năm là nhân cách và sự hình thành nhân cách. Mời các bạn tải về tham khảo nhé. ...
Tin tuyển sinh