Bài tập môn Lịch sử Lớp 12
Đây là Tuyển tập 441 câu hỏi lịch sử luyện thi đại học cao đẳng và học sinh giỏi cấp THPT về lịch sử thế giới cận - hiện đại. Mời các bạn tải về tham khảo nhé....
Đây là Đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12 năm 2017-2018 trường THPT Phạm Văn Nghị Nam Định. Đề thi gôm 40 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận , thời gian 135 phút. Mời các bạn tải về tham khảo. ...
Đây là Tổng hợp Đáp án đề thi chọn HSG quốc gia môn Lịch sử lớp 12 từ năm 1997 đến năm 2018. Gồm Đáp án của nhiều đề xuyên suốt từ năm 1997 đến 2018. Mỗi đáp án gồm 2 phần lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới. Mời các bạn tải về tham khảo...
Bộ 20 đề thi thử THPT quốc gia năm 2017 Môn lịch sử kèm theo đáp án. Mỗi đề gồm 40 câu, Đằng sau mỗi đề là bảng đáp án. Mời các bạn tham khảo. ...
Bài tập trắc nghiệm lịch sử về phong trào dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1925. Các vấn đề như: Sự kiện quốc tế sau chiến , đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác Việt Nam ... Mời các bạn tài về tham khảo....
Đây là Ôn tập Lịch sử thế giới về từng mốc thời gian sảy ra sự kiện môn lịch sử lớp 12 theo bài. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2, liên bang nga, các nước đông bắc á.... Tài liệu có 29 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
325 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án. Vấn đề được đề cập tới: Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam, Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô... Tài liệu gồm 50 trang, mời các bạn tài về tham khảo. ...
Đây là 100 câu hỏi trắc nghiêm môn lịch sử lớp 12 về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 có đáp án. Các vấn đề: Sự kiện chiến tranh thế giới, Pháp lại đẩy mạnh khai thác Việt Nam gay sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất... Mời các bạn tải về tham khảo....
40 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12 gồm có kiến thức như: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hội nghị Ianta, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử ... mời các bạn tải về tham khảo nhé....
125 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 về lịch sử Việt Nam - có đáp án - file word là trắc nghiệm có 16 trang. Kiến thức liên quan: Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở nước ta, iai cấp công nhân Việt Nam......
Tổng hợp đề thi chọn HSG quốc gia Lịch sử lớp 12 từ năm 1997 đến năm 2018 là tài liệu gồm 27 đề xuyên suốt từ năm 1997 đến 2018. Mỗi đề thi gồm 2 phần lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới, tài liều có 28 trang, mời các bạn tham khảo....
50 bài tập trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12 về Lịch sử Việt Nam Giai đoạn 1954-1975 là tài liệu nói về các vấn đề như: Nhiệm vụ của Cách mạng miền Nam sau 1954, vai trò của Cách mạng miền Nam, Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng... Mời các bạn tài về tham khảo hé....
Tin tuyển sinh