Bài tập môn Giáo dục công dân Lớp 11
Đây là 144 câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 11 có đáp án. ...
Đây là Bài tập Trắc nghiệm môn GDCD lớp 11 về cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Các vấn đề như: mục đích của sản xuất, khái niệm về cầu, Mối quan hệ cung cầu.... Mời các bạn tải về tham khảo....
Hơn 250 câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 11 theo bài có đáp án. Gồm 27 câu ở bài 1, 34 câu ở bài 2, 13 câu ở bài 3, 13 câu ở bài 4, 22 câu ở bài 5, 18 câu ở bài 6............ Tài liệu có 43 trang mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là 56 câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân 11, Nằm trong 3 bài học 2, 3,4. Các vấn đề như: vật phẩm được trở thành hàng hóa, thuộc tính hàng hóa, Mục đích mà người sản xuất hàng hóa hướng đến........ Mời các bạn tải về thám khảo....
225 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn giáo dục công dân lớp 11 học kỳ 2 năm 2017 là tài liệu trắc nghiệm theo theo bài. Các bài như: Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường... Tài liệu có 36 trang, mời các bạn tham khảo...
Tin tuyển sinh