11 chuyên đề Bồi dưỡng HSG môn toán lớp 4  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 11 chuyên đề Bồi dưỡng HSG môn toán lớp 4. Các chuyên đề: Tìm thành phần chưa biết của phép tính, Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức. Tính giá trị của biểu thức, Vận dụng tính chất của các phép tính để tính nhanh, tính thuận tiện............ Tài liệu gồm 37 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

Chuyên đề 1 Tìm thành phần chưa biết của phép tính
Bài 1: Tìm x
x + 678 = 2813
4529 + x = 7685
x - 358 = 4768
2495 - x = 698
x x 23 = 3082
36 x x = 27612
x : 42 = 938
4080 : x = 24

Bài 2: Tìm x
a. x + 6734 = 3478 + 5782
b. 2054 + x = 4725 - 279
c. x - 3254 = 237 x 145
d. 124 - x = 44658 : 54

Bài 3: Tìm x
a. x x 24 = 3027 + 2589
b. 42 x x = 24024 - 8274
c. x : 54 = 246 x 185
d. 134260 : x = 13230 : 54

Bài 4*: Tìm x
a. ( x + 268) x 137 = 48498
b. ( x + 3217) : 215 = 348
c. ( x - 2048) : 145 = 246
d. (2043 - x) x 84 = 132552

Bài 6*: Tìm x
a. x x 124 + 5276 = 48304
b. x x 45 - 3209 = 13036
c. x : 125 x 64 = 4608
d. x : 48 : 25 = 374
e. 12925 : x + 3247 = 3522
f. 17658 : x - 178 = 149
g. 15892 : x x 96 = 5568
h. 117504 : x : 72 = 48

Bài 7*: Tìm x
a. 75 x ( x + 157) = 24450
69 x ( x - 157) = 18837
b. 14700 : ( x + 47) = 84
41846 : ( x - 384) = 98
c. 7649 + x x 54 = 33137
4057 + ( x : 38) = 20395
d. 35320 - x x 72 = 13072
 21683 - ( x : 47) = 4857

Bài 8*: Tìm x
a. 327 x (126 + x) = 67035
10208 : (108 + x) = 58

b. 68 x (236 - x) = 9860
17856 : (405 - x) = 48

c. 4768 + 85 x x = 25763
43575 - 75 x x = 4275

d. 3257 + 25286 : x = 3304
3132 - 19832 : x = 3058


Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Tiểu học
Tin tuyển sinh