Bài tập môn toán THCS về Ước - ước chung lớn nhất - Bội - Bội chung nhỏ nhất  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Bài tập môn toán THCS về Ước - ước chung lớn nhất - Bội - Bội chung nhỏ nhất. Các dạng bài tập: Tìm ước chung lớn nhất của 2 số, tìm ước chung thông qua tìm ước chung lớn nhất... Mời các bạn tải về tham khảo.

ƯỚC. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

Bài 1: Tìm ƯCLN của

a)      12 và 18

b)      12 và 10

c)      24 và 48

d)     300 và 280

e)      32 và 192

f)       18 và 42

g)      28 và 48

h)      24; 36 và 60

i)        12; 15 và 10

j)        24; 16 và 8

k)      9 và 81

l)        11 và 15

m)    1 và 10

n)      150 và 84

o)      46 và 138

p)      16; 32 và 112

q)      14; 82 và 124

r)       25; 55 và 75

s)       150; 84 và 30

t)       24; 36 và 160

Bài 2: Tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN

a)      40 và 24

b)      12 và 52

c)      36 và 990

d)     80 và 144

e)      63 và 2970

f)       65 và 125

g)      54 và 36

h)      10, 20 và 70

i)        25; 55 và 75

j)        9; 18 và 72

k)      24; 36 và 60

l)        16; 42 và 86

 3: Tìm số tự nhiên x biết:

a)      45x

b)      24x ; 36x ; 160x và x lớn nhất.

c)      15x ; 20x ; 35x và x lớn nhất.

d)     36x ; 45x ; 18x và x lớn nhất.

e)      64x ; 48x  ; 88x và x lớn nhất.

f)       x Î ƯC(54,12) và x lớn nhất.

g)      x Î ƯC(48,24) và x lớn nhất.

h)      x Î Ư(20) và 0<x<10.

i)        x Î Ư(30) và 5<x≤12.

j)        x Î ƯC(36,24) và x≤20.

k)      91x ; 26x và 10<x<30.

l)        70x ; 84x và x>8.

m)    15x ; 20x và x>4.

n)      150x; 84x ; 30x và 0<x<16.

Bài 4: Tìm số tự nhiên x biết:

a)      6(x – 1)

b)      5(x + 1)

c)      15(2x + 1)

d)     10(3x+1)

e)      12(x +3)

f)       14(2x)

g)      x + 16x + 1

h)      x + 11x + 1

Bµi 5: Mét ®éi y tÕ cã 24 b¸c sü vµ 108 y t¸. Cã thÓ chia ®éi y tÕ ®ã nhiÒu nhÊt thµnh   mÊy tæ ®Ó sè b¸c sü vµ y t¸ ®­îc chia ®Òu cho c¸c tæ?

Bài 6: Lớp 6A có 18 bạn nam và 24 bạn nữ. Trong một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau và số bạn nữ cũng vậy. Hỏi lớp có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

Bài 7: Học sinh khối 6 có 195 nam và 117 nữ tham gia lao động. Thầy phụ trách muốn chia ra thành các tổ sao cho số nam và nữ mỗi tổ đều bằng nhau. Hỏi có thể chia nhiều nhất mấy tổ? Mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Bài 8: Một đội y tế có 24 người bác sĩ và có 208 người y tá. Có thể chia đội y tế thành nhiều nhất bao nhiêu tổ? Mổi tổ có mấy bác sĩ, mấy y tá?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp THCS
Tin tuyển sinh