172 bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 12 về cực trị hàm số có lời giải  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 172 bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 12 về cực trị hàm số có lời giải. Các vần đề được đề cập tới: chọn kết luận đúng, số điểm cực trị, giá trị cực đại, giá trị cực tiểu........ Mời các bạn tải về tham khảo nhé.
Câu 1: Cho hàm số y=2x3-5x2+4x+1999. Gọi x1 và x2 lần lượt là hoành độ hai điểm cực đại và cực tiểu của hàm số. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. x2-x1=2/3
B. 2x2-x1=1/3
C. 2x1-x2=1/3
D. x1-x2=1/3
 
Câu 2: Số điểm cực trị của hàm số y=2x3-5x2+4x+1999 là:
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4
 
Câu 3: Hàm số 2x3+3x2 -12x+2016 có hai điểm cực trị lần lượt là A và B. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. A(-2;2015)
B. B(2;2008)
C. A(-2;2036)
D. B(2;2009)
 
Câu 4: Giá trị cực đại của hàm số y=2x3-5x2+4x+1999
A. 54001/27
B. 2
C. 54003/27
D. 4
 
Câu 5: Giá trị cực tiểu của hàm số y=2x3+3x2-12x+2016 là:
A. 2006
B. 2007
C. 2008
D. 2009
 
Câu 6: Hàm sốy=2x3-4x2-x+2016 đạt cực tiểu tại:
A. x=-2/9
B. x=1
C. x=-1/9
D. x=2
 
 
Câu 7: Cho hàm số x3+3x2-9x+2017. Gọi x1 và x2 lần lượt có hoành độ tại hai điểm cực đại và cực tiểu của hàm số. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. x1-x2=4.
B. x2-x1=3.
C. x1x2=-3.
D. (x1-x2)2=8.
 
Câu 8: Hàm số y=-x3+8x2-13x-1999 đạt cực đại tại:
A. x=13/3
B. x=1
C. x=-13/3
D. x=2
 
Câu 9: Hàm số y=x3-10x2+17x+25 đạt cực tiểu tại:
A. x=10/3
B. x=25
C. x=17
D. x=17/3
 
Câu 10: Cho hàm số y=2x3+3x2-12x+2016. Gọi x1 và x2 lần lượt có hoành độ tại hai điểm cực đại và cực tiểu của hàm số. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. x1-x2=4
B. x2-x1=3
C. x1x2=-3
D. (x1-x2)2=8
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp