Một số bài trắc nghiệm về chương trình con - tin học lớp 11  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu gồm một số câu trắc nghiệm về chương trình con thuộc chương trình tin học lớp 11. Giúp các thầy, cô giáo thay tham khảo để có một phương pháp ra đề kiểm tra nội dung này theo hình thức trắc nghiệm, bài tập có đáp án.

TRẮC NGHIỆM VỀ CHƯƠNG TRÌNH CON

Câu 1: Cho khai báo của một hàm:

    Function F( k : Integer) : String ;

      Begin

        If k mod 2=0 then F:=’Chan’ else F:=’Le’;

      End;

    Muốn gán X:= F(5); thì biến X phải khai báo kiểu gì :

    a) Var X: Real; b) Var X: String;          c) Var X: Integer;                   d) Var X : Char;

Câu 2: Cho khai báo đầu của một hàm:

    Function F( k : Integer) : String ;

      Begin

        If k mod 2=0 then F:=’Chan’ else F:=’Le’;

      End;

    Muốn in Write( F(y) ); thì biến y phải khai báo kiểu gì :

    a) Var y : Real; b) Var y : String; c) Var y : Integer;                  d) Var y : Char;

Câu 3: Cho khai báo biến và khai báo đầu của thủ tục TT:

    Var

      x, y : Integer ; St :String ;

    Procedure TT( Var a : Integer ; b : String);

    -Lệnh nào đúng :

    a) TT(x +1, St) ; b) TT(10, St) ; c) TT(x, St) ;                 d) y:= TT(St, x) ;

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap