Đề thi thử tuyển sinh vào 10 tỉnh Yên Bái năm học 2018-2019  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử tuyển sinh vào 10 tỉnh Yên Bái năm học 2018-2019, file word, mời các thầy cô tham khảo

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TỈNH YÊN BÁI

 

Đề thi có 4 trang

ĐỀ THI THỬ NGHIỆM TUYỂN SINH THPT

Năm học 2018 - 2019

Môn: Tiếng Anh

Thời gian làm bài: 60 phút

 

 

Mã đề thi 001

Chọn từ phù hợp nhất để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau

Every day in the home all over the world, people waste huge amount of energy and water. Hong Kong is estimated to waste $5 billion worth of energy a year. This is because of their bad habit (1)_________ is leaving lights, air conditioners and TVs on when no one is in the room. Using too much water or not (2)_________ water taps also contribute to the problem. Most people do not realize that saving energy in the home will actually (3)_________ them money. If people use (4)_________ energy, gas and electricity bills will decrease. Most of the ways we can use to decrease energy consumption in the home are very simple. The simplest is to turn (5)_________ household appliances when they are not in use.

Câu 1:       A. where                     B. when                       C. which                     D. who

Câu 2:       A. closing                    B. close                       C. to closing                D. to close

Câu 3:       A. save                        B. earn                         C. make                       D. cost

Câu 4:       A. much                      B. more                       C. little                        D. less

Câu 5:       A. up                           B. in                            C. on                           D. off

 

Chọn từ có phần in đậm phát âm khác với những từ còn lại

Câu 6:       A. three                       B. think                       C. thank                      D. then

Câu 7:       A. greeted                   B. needed                    C. smoked                   D. wanted

Câu 8:       A. wishes                    B. clothes                    C. sentences                D. watches

Câu 9:       A. answer                    B. wind                       C. wrong                     D. whole

Câu 10:     A. funny                     B. hundred                  C. runner                     D. museum

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp THCS
Tin tuyển sinh