Bài tập ôn thi học kỳ II môn tiếng anh lớp 10 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Bài tập ôn thi học kỳ II môn tiếng anh lớp 10 có đáp án. Các vấn đề được đề cập như: ngữ pháp, phát âm, viết lại câu từ câu cho trước... Tài liệu có 19 trang, mời các bạn tải về tham khảo.
II. GRAMMAR
Choose the best answer among A, B, C or D that best completes each sentence.
1. I went to the library ............................. last night.
A. for studying
B. studying
C. to study
D. to studying
2. Peter has practiced playing the piano …………………….. the piano contest next week.
A. in order enter
B. to entering
C. to enter
D. to not enter
3. Don't forget we're meeting on ............Friday for ............ lunch.
a. a/ a
b. a/ θ
c. θ / the
d. θ / θ
4. “I've got .........headache. I've had it all day” “Why don't you go to……. health center? It's open until six.”
a. a/ a
b. θ / the
c. a/ the
d. a/ θ
5.She gave me a letter and a post card. ….letter is from my sister, and …… postcard is from my brother.
a. A/ the
b. The/ the
c. θ / the
d. A/ a
6. ….rich should help ….poor and…….disabled.
A. a-a-the
B. the-the-the
C. a-an-the
D. a-an-a
7.I don’t know …………French, but I can speak a little……English.
a. a/ a
b. a/ θ
c. θ / the
d. θ / θ
8. What…pity!
A. a
B. the
C. an
D. Ø
9. Mary is ………………… because her job is ……………………..
A. bore/ boring
B. bored/ boring
C. boring/ bored
D. bored/ boredom
10. “ You look …………………… when you see me.”
“ Yes. I think you are in China.”
A. astonish
B. astonishing
C. astonishingly
D. astonished
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp