Câu hỏi ôn tập bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 có lời giải chi tiết  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Câu hỏi ôn tập bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 có lời giải chi tiết. Các vấn đề Cuộc cách mạng tư sản, Cách mạng tháng Mười Nga, thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng khoa học... Mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1: Bằng những kiến thức đã học trong chương trình lịch sử lớp 8, em hiểu thế nào là cuộc cách mạng tư sản. Cuộc cách mạng tư sản nào được coi là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới.
Câu 2:     Cho bảng dữ liệu sau:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

8/1566

Cách mạng Hà Lan lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha.

1640 - 1688

Cách mạng tư sản Anh mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đem lại quyền lợi cho quí tộc mới và tư sản.

1775 - 1783

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, dẫn tới Hợp chủng quốc Mĩ được thành lập.

1789 - 1794

Cách mạng tư sản Pháp lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

1/1868

Cuộc Duy tân Minh Trị đưa Nhật Bản phát triển theo tư bản chủ nghĩa.

Dựa vào bảng dữ liệu trên, bằng những kiến thức đã học về cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX, em hãy làm sáng tỏ những vấn đề sau:
a) Các cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới những hình thức chủ yếu nào?
b) Tác động của các cuộc cách mạng tư sản đối với sự phát triển của thế giới?
Câu 3:
a) Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?
b) Sau khi Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn - rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày rung chuyển thế giới”. Dựa vào ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, em hãy giải thích lí do nhà văn đặt tên cuốn sách như vậy?
Câu 4. Tóm tắt diễn biến của cách mạng tháng Mười Nga 1917 
Câu 5.  Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
Câu 6. Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Mười Nga. Vai trò của Lê-Nin trong thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga
Câu 7.Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Vì sao cách mạng tháng Mười Nga 1917 được đánh giá là một sự kiện lịch sử vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại ở thế kỉ XX? Câu 8. So sánh cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười

Nội dung

Cách mạng tháng Hai

Cách mạng tháng Mười

Đối tượng

Lật đổ chế độ Nga Hoàng

Lật đổ Chính phủ tư sản

Kết quả

Xuất hiện hình thái hai chính quyền song song tồn tại

Chính quyền về tay Xô viết.

Tính chất

Cách mạng tư sản kiểu mới

Cách mạng xã hội chủ nghĩa

 

Câu 9:a) Em hãy nêu hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)?
b) Qua đó, em có suy nghĩ gì về hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại?
c) Theo em, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ nền hòa bình cho nhân loại?
Câu 10:
Trình bày hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản năm 1868. Vì sao khẳng định cuộc Duy Tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp