Đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12 năm 2017-2018 trường THPT Phạm Văn Nghị Nam Định  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12 năm 2017-2018 trường THPT Phạm Văn Nghị Nam Định. Đề thi gôm 40 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận , thời gian 135 phút. Mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) kết thúc, nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà căn bản hoàn thành cuộc cách mạng nào ở miền Bắc
A.
cách mạng dân tộc dân chủ

B. cách mạng xã hội chủ nghĩa 
C. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
D. cách mạng ruộng đất
Câu 2. Theo thỏa thuận của các nước cường quốc tại Hội nghị Ianta (2/1945), các nước Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của
A. 
Nhật Bản

B. Các nước phương Tây
C. Liên Xô             
D.
Câu 3. Điểm khác nhau giữa bản Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo với bản Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là
A. 
Xác định cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc.
C. Xác định giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
D. Xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.
Câu 4. Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 là
A. 
Đấu tranh vũ trang

B. Đấu tranh chính trị
C. Đấu tranh ngoại giao
D. Đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị.
Câu 5. Chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam là
A.
Tân Việt Cách mạng đảng.

B. Đảng lập hiến.
C. Việt Nam Quốc dân đảng.          
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 6. Sự kiện đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu tranh tự giác là
A.
Cuộc tổng bãi công của công nhân Bắc Kì (1922).

B. Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926).
C. Tổ chức Công hội được thành lập (1920).
D. Cuộc bãi công của công nhân xưởng máy Ba Son (8/1925).
Câu 7. Chiến dịch nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản kế hoạch Rơve của Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương
A. Việt Bắc thu đông năm 1947.

B. Điện Biên Phủ năm 1954
C. Biên giới thu đông năm 1950
D. Thượng Lào năm 1954
Câu 8. Nội dung nào sau đây không nằm trong diễn biến của Chiến tranh lạnh?
A.
 Chiến tranh Việt Nam (1954 – 1975).

B. Chiến tranh Nam – Bắc Triều Tiên (1950 – 1953).
C. Cuộc khủng hoảng Caribê (1962).
D. Cách mạng Cuba (1953 – 1959).
Câu 9. Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của quân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là
A. 
Cuộc chiến đấu tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (1946 – đầu 1947)

B. Chiến dịch Biên giới thu - đông (1950)
C. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)
D. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông (1947)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp