325 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

325 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án. Vấn đề được đề cập tới: Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam, Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô... Tài liệu gồm 50 trang, mời các bạn tài về tham khảo.

Câu 1: Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?
A) Bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.
B) Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.
C) Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.
D) Để tăng c­ờng sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các n­ớc t­ bản chủ nghĩa.

Câu 2: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu t­ư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?
A) Công nghiệp chế biến.
B) Nông nghiệp và khai thác mỏ.
C) Nông nghiệp và th­ương nghiệp.
D) Giao thông vận tải.

Câu 3: Vì sao tư­ bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?
A) ở Việt Nam có trữ l­ượng than lớn.
B) Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc.
C) Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc
D) Tất cả cùng đúng.

Câu 4: Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, t­ư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?
A) Cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp. 
B) Biến Việt Nam thành thị tr­ờng tiêu thụ hàng hóa do nền công nghiệp Pháp sản xuất 
C) Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp 
D) Câu A và B đều đúng

Câu 5: Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt đ­ợc sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 
A) Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử 
B) Năm 1957, Liên Xô là n­ước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.
C) Năm 1961, Liên Xô đ­a nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh trái đất.
D) Đến thập kỉ 60 của thế kỷ XX, Liên Xô trở thành cư­ờng quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ).

Câu 6: Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam?
A) Công nhân, nông dân, t­ư sản dân tộc
B) Công nhân, tiểu t­ư sản, t­ư sản dân tộc
C) Công nhân, tư­ sản dân tộc, địa chủ phong kiến
D) Công nhân, nông dân, tư­ sản dân tộc, tiểu tư­ sản, địa chủ phong kiến

Câu 7: Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tư­ợng của cách mạng Việt Nam?
A) Giai cấp nông dân
B) Giai cấp công nhân
C) Giai cấp đại địa chủ phong kiến
D) Giai cấp tư­ sản, dân tộc

Câu 8: D­ưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam nh­ thế nào?
A) Có thái độ kiên định với Pháp
B) Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải l­ương khi đế quốc mạnh
C) Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
D) Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 9: Lực lư­ợng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
A) Công nhân
B) Nông dân
C) Tiểu t­ư sản
D) Tư­ sản dân tộc

Câu 10: Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX), số liệu nào sau đây có ý nghĩa nhất?
A) Nếu năm 1950, Liên Xô sản xuất đ­ợc 27,3 triệu tấn thép thì đến năm 1970 sản xuất đ­ợc 115,9 triệu tấn
B) Năm 1950, tổng sản l­ợng công nghiệp của Liên Xô sản xuất tăng 73% so với tr­ớc chiến tranh
C) Từ 1951 đến 1975, mức tăng tr­ởng của Liên Xô hàng năm đạt 9,6%
D) Từ giữa thập kỉ 70 của thế kỉ XX, sản xuất công nghiệp của Liên Xô đạt khoảng 20% sản l­ượng công nghiệp của thế giới.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp