50 bài tập trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12 về Lịch sử Việt Nam Giai đoạn 1954-1975  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

50 bài tập trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12 về Lịch sử Việt Nam Giai đoạn 1954-1975 là tài liệu nói về các vấn đề như: Nhiệm vụ của Cách mạng miền Nam sau 1954, vai trò của Cách mạng miền Nam, Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng... Mời các bạn tài về tham khảo hé.

Câu 1: Nhiệm vụ của Cách mạng miền Nam sau 1954 là gì?
A. Tiến hành đấu tranh vũ trang để đánh bại chiến tranh xâm lược của Mỹ, Diệm.
B. Cùng với miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng CNXH.
C. Tiến hành CM DTDC
D. Không phải các nhiệm vụ trên.

Câu 2: Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?
A. Có vai trò quan trọng nhất.
B. Có vai trò cơ bản nhất.
C. Có vai trò quyết định trực tiếp.
D. Có vai trò quyết định nhất.

Câu 3: Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng vào thời gian nào?
A. 22 – 5 – 1955.
B. 16 – 5 –1955
C. 01 – 01 – 1955.
D. 10 – 10 –1954.

Câu 4: Đầu năm 1955, khi đã đứng vững ở miền Nam Việt Nam tập đoàn Ngô Đình Diệm đã mở chiến dịch nào?
A. “tố cộng”, “diệt cộng”
B. “bài phong”, “đả thực”, “diệt cộng”.
C. “tiêu diệt cộng sản không thương tiếc”.
D. “thà bắn nhầm hơn bỏ sót”.

Câu 5: Ngày 01 – 12 – 1958 Mỹ Diệm đã gây vụ tàn sát nào làm chết hơn 1000 người dân?
A. Chợ Được.
B. Hương Điền.
C. Vĩnh Trinh.
D. Phú Lợi

Câu 6: Chính sách nào của Mỹ Diệm được thực hiện trong chiến lược chiến tranh một phía ở miền Nam ?
A. Phế truất Bảo Đại đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống.
B. Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam.
C. Mở chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”, thi hành “luật 10 – 59”, lê máy chém khắp miền Nam.
D. Thực hiện chính sách “đả thực”, “bài phong”, “diệt cộng”.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp