125 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 về lịch sử Việt Nam - có đáp án - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

125 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 về lịch sử Việt Nam - có đáp án - file word là trắc nghiệm có 16 trang. Kiến thức liên quan: Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở nước ta, iai cấp công nhân Việt Nam...

Câu 1 Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở nước ta là
A) Bù đắp những tổn thất và thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra
B) Làm cho nền kinh tế Việt Nam kiệt quệ, phải phụ thuộc vào Pháp
C) Thúc đẩy nền kinh tế tư bản ở Việt Nam được phát triển
D) Giúp Việt Nam thoát khỏi sự khủng hoảng kinh tế do hậu quả Chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 2 Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam đã bị phân hóa thành
A) Hai giai cấp: tư bản và công nhân
B) Ba gai cấp: địa chủ, tư sản và công nhân
C) Bốn giai cấp và tầng lớp: địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản và tiểu tư sản
D) Năm giai cấp và tầng lớp: địa chủ phong kiến, nông dân, công nhân, tư bản và tiểu tư sản – trí thức

Câu 3 Trong các giai cấp, tầng lớp bị phân hóa bỡi cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp thì nông dân được coi là
A) Một lực lượng cách mạng to lớn trong phong trào giải phóng dân tộc
B) Lực lượng đông đảo nhất, có nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc
C) Lực lượng cách mạng có tinh thần yêu nước, sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản từ bên ngoài dội vào
D) Giai cấp có tư tưởng canh tân đát nước, hăng hái tham gia đấu tranh vì độc lập dân tộc

Câu 4 Ý không phản ánh đúng về đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam là
A) Giai cấp phải chịu ba tầng áp bức bóc lột nặng nề: đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản bản xứ nên họ sớm có truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất
B) Giai cấp xuất thân từ nông dân, có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nông dân
C) Giai cấp xuất thân từ nông dân, nhưng có quyền lợi và gắn chặt với thực dân Pháp
D) Giai cấp có tư tưởng tiến bộ nhất, sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, nhanh chóng vươn lên thành lực lượng mạnh mẽ của phong trào dân tộc

Câu 5 Sự kiện Phạm Hồng Thái mưu sát tên toàn quyền Đông Dương tại Sa Diện – Trung Quốc (6/1924) được ví
A) “Như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”
B) “Như một luồng ánh sáng mới đối với cách mạng Việt Nam”
C) “Như người anh hùng kiên trung” của dân tộc
D) “Sự kiện mở đầu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc”

Câu 6 Mâu thuẫn cơ bản nhất của xã hội Việt Nam giai đoạn 1919 – 1925 là
A) Giữa địa chủ phong kiến và nông dân
B) Giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và bọn phản động tay sai
C) Giữa tư sản người Pháp với tư sản người Việt Nam
D) Giữa địa chủ phong kiến, nông dân Việt Nam với thực dân Pháp

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp