Tuyển tập 500 bài tập Hóa học Hữu cơ - Phần 5  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Phần 5 của Tuyển tập 500 bài tập Hóa học Hữu cơ là phần cuối cùng của tuyển tập 500 bài tập do các thầy cô trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa biên soạn. Tài liệu có 100 bài tập cuối có kèm theo đáp án. Mời các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 11 trang của tài liệu, các bạn tải tài liệu về xem miễn phí nhé.

Tuyển tập 500 bài tập Hóa học Hữu cơ - Phần 5

Câu 401: Đun nóng m gam hỗn hợp X (R-COO-R1; R-COO-R2) với 500 ml dung dịch NaOH 1,38M thu được dung dịch Y và 15,4 gam hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức là đồng đẳng liên tiếp. Cho toàn bộ lượng T tác dụng với Na dư thu được 5,04 lít khí hiđro (đktc). Cô cạn Y thu được chất rắn rồi lấy chất rắn này đem nung với CaO xúc tác đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,2 gam một khí. Tính m?

Câu 402: X là hỗn hợp gồm HCOOH và CH3COOH tỉ lệ mol 1: 1. Lấy 21,2 gam X tác dụng với 23 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất este hóa đều đạt 80%). Tính m?

Câu 403: Đun este đơn chức A với dung dịch NaOH đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X. Để trung hòa lượng NaOH dư trong X cần 100ml dung dịch HCl 1M. Cô cạn dung dịch thu được 15,25 gam hỗn hợp muối khan và hơi ancol B. Dẫn toàn bộ hơi ancol B qua CuO dư, nung  nóng thu được andehit E .Cho E tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 43,2 gam Ag. Biết rằng các phản  ứng xảy ra hoàn toàn. Tìm công thức của este A.

Câu 404: Đun 4,4 gam X( công thức phân tử C4H8O2) với NaOH dư thấy thoát ra hơi ancol Y. Cho Y qua CuO dư nung nóng được anđehit Z. Cho Z phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thấy khối lượng Ag tạo ra nhiều hơn 15gam. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tìm công thức của X.

Câu 405: Đốt cháy hoàn toàn muối A của axit hữu cơ tạo ra 10,6 gam Na2CO3 và hỗn hợp khí B. Cho B đi qua bình dựng dung dịch KOH đặc,dư thấy khối lượng bình tăng 43,4 gam,còn nếu cho hỗn hợp đi qua bình dựng P2O5 dư rồi sau đó qua bình đựng KOH thì thấy khối lượng bình KOH chỉ tăng 30,8 gam. Xác định công thức của A, biết A mạch thẳng và chứa một nguyên tử Na.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap