Bộ 50 Đề thi thử THPT quốc gia của các trường nổi tiếng trên toàn quốc có đáp án chi tiết  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Bộ 50 Đề thi thử THPT quốc gia của các trường nổi tiếng trên toàn quốc có đáp án chi tiết. Đề thi của các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, Thanh Hóa, Thái Bình, An Giang, QUảng Trị, Hải Phòng, Lâm Đồng, Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An, TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Bình, Phú Yên, Phú Thọ, Quảng Nam, Bình Phước, Bến Tre, Đăk Lắk, Đồng Nai, Bạc Liệu, Thái Nguyên. Mời các bạn tải về tham khảo.

 

SỞ GD & ĐT

TỈNH VĨNH PHÚC

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Khi thủy phân hợp chất hữu cơ X (không có phản ứng tráng bạc) trong môi trường axit rồi trung hòa axit thì dung dịch thu được có phản ứng tráng bạc. X là:
A. Anđehit axetic
B. Ancol etylic                 
C. Saccarozơ                       
D. Glixerol
Câu 2: Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có:
A. Một chất khí và hai chất kết tủa.
B. Một chất khí và không chất kết tủa.   
C. Một chất khí và một chất kết tủa.                          
D. Hỗn hợp hai chất khí.             
Câu 3: Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp:
A. CH3-COO-C(CH3)=CH2
B. CH2=CH-CH=CH2        
C. CH3-COO-CH=CH2
D. CH2=C(CH3)-COOCH3
Câu 4: Hiệu suất của quá trình điều chế anilin (C6H5NH2) từ benzen (C6H6) đạt 30%. Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là:
A. 186,0 gam
B. 111,6 gam                    
C. 55,8 gam                        
D. 93,0 gam
Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các amino axit là chất rắn ở điều kiện thường.
B. Các amin ở điều kiện thường là chất khí hoặc chất lỏng.
C.
Các protein đều dêc tan trong nước.
D. Các amin không độc.
Câu 6: Để phân biệt các dung dịch: CaCl2, HCl, Ca(OH)2 dùng dung dịch?
A. NaNO3
B. NaOH                          
C. NaHCO3                        
D. NaCl
Câu 7: Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixerol và?
A.C17H35COONa              
B. C17H33COONa            
C. C15H31COONa               
D. C17H31COONa
Câu 8: Nhúng một thanh sắt (dư) vào 100ml dung dịch CuSO4 x mol/l. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt tăng 0,4 gam. Biết tất cả Cu sinh ra đều bám vào thanh sắt. Giá trị của x là:
A. 0,05
B. 0,5                               
C. 0,625                              
D. 0,0625
Câu 9: Đồng phân của glucozơ là:
A. Xenlulozơ
B. Fructozơ                      
C. Saccarozơ                       
D. Sobitol
Câu 10: Chất nào dưới đây là etyl axetat?
A. CH3COOCH2CH3
B. CH3COOH                     
C. CH3COOCH3
D. CH3CH2COOCH3

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp