150 bài tập trắc nghiệm hóa học 12 về phản ứng thủy phân Este  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 150 bài tập trắc nghiệm hóa học 12 về phản ứng thủy phân Este. Có 100 bài tập trắc nghiệm về thủy phân Este đơn chức và 50 bài tập trắc nghiệm vè thủy phân Este đa chức. Tài liệu có 20 trang, mời các bạn về tham khảo.

NHẬN BIẾT

Câu 1: Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit?
A. CH3-COO-C(CH3)=CH2.
B. CH3-COO-CH=CH-CH3.
C. CH2=CH-COO-CH2-CH3.
D. CH3-COO-CH2-CH=CH2.
Câu 2: Khi thủy phân este vinyl axetat trong môi trường axit thu được chất gì:
A. Axit axetic và ancol vinylic .
B. Axit axetic và ancol etylic.
C. Axit axetic và andehit axetic.
D. Axetat và ancol vinylic
Câu 3: Este (X) phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra ancol metylic và natri fomat. Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3COOCH3
B. HCOOCH3
C. C2H5COOCH3          
D. CH3COOC2H5
Câu 4: Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?

A. C6H5COOC6H5(phenyl benzoat).
B. CH3COOC6H5(phenyl axetat).
C. CH3COO–[CH2]2–OOCCH2CH3.
D. CH3OOCOOCH3
Câu 5: Chất X có công thức phân tử C4H8O2 khi tác dụng với dd NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na và chất Z có công thức C2H6O. X có CTCT là?

A. C2H3COOC2H5.
B. CH3COOCH3.
C. C2H5COOCH3.         
D. CH3COOC2H5.
Câu 6: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C4H8O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là:
A. 4.
B. 2.
C. 3.                               
D. 6.
Câu 7: Thủy phân este E có công thức phân tử C4HO2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:
A. Metyl propionat.
B. Propyl fomat.
C. Ancol etylic.            
D. Etyl axetat.
Câu 8: Xà phòng hóa hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm:
A. 2 muối và 2 ancol
B. 2 muối và 1 ancol
C. 1 muối và 2 ancol   
D. 1 muối và 1 ancol
Câu 9: Thuỷ phân este X có CTPT C3H6O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất  hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là
A. HCOOC2H5.
B. CH3COOCH3.
C. HCOOC2H5              
D. C2H5COOCH3.
Câu 10: Thủy phân este E có công thức phân tử C4HO2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:
A. Metyl propionat.
B. Propyl fomat.
C. Ancol etylic.            
D. Etyl axetat.
Câu 11: Xà phòng hóa hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm:
A. 2 muối và 2 ancol
B. 2 muối và 1 ancol
C. 1 muối và 2 ancol   
D. 1 muối và 1 ancol
Câu 12: Thuỷ phân este X có CTPT C3H6O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất  hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là
A. HCOOC2H5.
B. CH3COOCH3.
C. HCOOC2H5              
D. C2H5COOCH3.
Câu 13: Khi thủy phân HCOOC6H5 trong môi trường kiềm dư thì thu được
A. 1 muối và 1 ancol   
B. 2 muối và nước.       
C. 2 Muối.                   
D. 2 ancol và nước
Câu 14:
Hợp chất A có CTPT C3H4O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương, thuỷ phân A cũng cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Vậy A là

A. C2H3COOH..
B. HOCH2CH2CHO
C. HCOOCH=CH2       
D. CH3CH(OH)CHO.
Câu 15: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:
A. CH3COONa và C2H5OH
B. HCOONa và CH3OH
C. HCOONa và C2H5OH.
D. CH3COONa và CH3OH

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp