170 Bài tập luyện thi THPT quốc gia về Nguyên tử - Bảng tuần hoàn - Liên kết hóa học  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

170 Bài tập luyện thi THPT quốc gia về Nguyên tử - Bảng tuần hoàn - Liên kết hóa học
Câu 1: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2
Cho các hiđroxit: NaOH; Mg(OH)2; Fe(OH)3; Al(OH)3. Hiđroxit có tính bazơ mạnh nhất là
A. Fe(OH)3. B. NaOH. C. Mg(OH)2. D. Al(OH)3.
Câu 2: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2
Ở trạng thái cơ bản cấu hình e nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p63s23p4. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là
A. Chu kỳ 3, nhóm VI.b B. Chu kỳ 5 nhóm IV.a
C. Chu kỳ 3, nhóm VI.a D. Chu kỳ 4, nhóm IV.b
Câu 3: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1
Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VA được biểu diễn tổng quát là:
A. ns2np4. B. (n-1)d10ns2np3. C. ns2np3. D. ns2np5.
Câu 4: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trực Ninh – Nam Định – Lần 1 dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực là :
A.H2O;HF;NH3 B. O2;H2O;NH3 C.HCl;H2S;CH4 D.HF;Cl2;H2O
Câu 5: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trực Ninh – Nam Định – Lần 1
Nguyên tố R có cấu hình electron nguyên tử là 1s22s22p63s23p3. Công thức hợp chất với hidro và công thức oxit cao nhất của R là :
A. RH2 và RO3 B. RH và R2O7 C.RH3 và R2O5 D.RH4 và RO2
Câu 6: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1
Nguyên tử Fe có Z = 26, cấu hình electron của Fe2+ là
A. [Ar]3d44s2. B. [Ar]4s23d4. C. [Ar]3d54s1. D. [Ar]3d6.
Câu 7: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1
2 2 6 2 1
Nguyên tử kim loại M có cấu hình electron là 1s 2s 2p 3s 3p . Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, M thuộc nhóm
A. IIIA. B. IIA. C. IVA. D. IA.
Câu 8: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 3 – Lần 1
Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X thuộc
A. chu kì 3, nhóm VIB. B. chu kì 4, nhóm VIIIB.
C. chu kì 4, nhóm VIIIA. D. chu kì 4, nhóm IIA.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp