100 bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 12 về chất hóa học hữu cơ Gluxit  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 100 bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12 về Gluxit. Các vấn đề như Glucozơ là một hợp chất, Tinh bột - xenlulozơ, Glucozơ - fructozơ, Saccrozơ - mantozơ.... Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.
Câu 1. Trong phân tử của các gluxit luôn có
A. nhóm chức xêton.
B. nhóm chức axit.
C. nhóm chức andehit.
D. nhóm chức ancol (rượu).
 
Câu 2 .Gluxit (cacbohiđrat) là những hợp chất hữu cơ tạp chức có công thức chung là
A. Cn(H2O)m
B. CnH2O
C. CxHyOz
D. R(OH)x(CHO)y
 
Câu 3. Glucozơ là một hợp chất:
A. Gluxit
B. Monosaccarit
C. Đisaccarit
D. A, B đều đúng
 
Câu 4. Saccarozơ và mantozơ là:
A. monosaccarit
B. Gốc glucozơ
C. Đồng phân
D. Polisaccarit
 
Câu 5. Tinh bột và xenlulozơ là
A. monosaccarit
B. Đisaccarit
C. Đồng phân
D. Polisaccarit
 
Câu 6. Glucozơ và fructozơ là:
A. Đisaccarit
B.Đồng đẳng
C. Andehit xeton
D. Đồng phân
 
Câu 7. Saccrozơ và mantozơ là:
A. Đisaccarit
B.Gluxit
C. Đồng phân
D. Tất cả đều đúng
 
Câu 8. Chọn phát biểu sai:
A. Glucozơ là một rượu đa chức
B. Phân tử glucozơ tồn tại cả dạng mạch hở và dạng mạch vòng
C. Glucozơ là một hợp chất tạp chức
D. Trong phân tử glucozơ có 5 nhóm hidroxyl (-OH)
 
Câu 9. Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđêhit, có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ?
A. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3/NH3
B. Oxi hoà glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng
C. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim
D. Khử glucozơ bằng H2/Ni, t0
 
Câu 10. Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ là hợp chất tạp chức.
A. Phản ứng tráng gương và phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2.
B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu
C. Phản ứng tạo phức với Cu(OH)2 và phản ứng lên men rượu
D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp