Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa học lớp 10 năm 2016 - đề chính thức  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa học lớp 10 năm 2016 - đề chính thức có thời gian làm bài 180 phút, 10 câu hỏi trong 4 trang giấy. Những vấn đề được đề cập trong đề thi gồm: cho các thông tin trả lời từng câu hỏi, bài toán kim loại... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé.

Câu 2 (2 điểm). Bạc kim loại có cấu trúc tinh thể lập phương tâm diện. Bán kính nguyên tử của Ag và Au lần lượt là: rAg = 144 pm; rAu = 147 pm.
a) Tính số nguyên tử Ag có trong một ô mạng cơ sở.
b) Tính khối lượng riêng của bạc kim loại.
c) Một mẫu hợp kim vàng – bạc cũng có cấu trúc tinh thể lập phương tâm diện. Biết hàm lượng Au trong mẫu hợp kim này là 10%. Tính khối lượng riêng của mẫu hợp kim. Cho nguyên tử khối của Ag là 108, của Au là 197.

Câu 3 (2 điểm). Một mẫu khoáng vật monazit điển hình có chứa 9 % ThO2 và 0,35 % U3O8. Biết rằng 208Pb và 206Pb là các sản phẩm bền cuối cùng tương ứng của hai chuỗi phân rã 232Th và 238U. Tất cả chì có mặt trong mẫu monazit đều có nguồn gốc từ sự phân rã của hai đồng vị trên.
1. Tính số phân rã αβ- xảy ra trong mỗi chuỗi này.
2. Tỉ lệ số nguyên tử các đồng vị 208Pb/232Th trong một mẫu monazit (được xác định bằng phương pháp phổ khối) là 0,104. Thời gian bán hủy của 232Th và 238U lần lượt là 1,41 .1010 2 năm và 4,47 .109 năm. Giả thiết rằng toàn bộ lượng 208Pb, 206Pb, 232Th và 238U đều nằm lại trong mẫu monazit từ khi mẫu này được hình thành.
a. Hãy tính tuổi của mẫu monazit trên.
b. Hãy tính tỉ lệ số nguyên tử 206Pb/238U trong mẫu monazit trên.
3. Trong toàn chuỗi phóng xạ tự nhiên bắt đầu với 90Th232 và kết thúc là đồng vị bền 82Pb208 có bao nhiêu năng lượng theo MeV được giải phóng? Cho biết: 2He4 =4,0026u ; 82Pb208 = 207,97664u ; 90Th232 = 232,03805u 1 uc2 = 931 MeV; 1 eV = 1,6.10-19 J; NA = 6,023.1023 .

Câu 4 (2 điểm). Xét quá trình giãn nở đoạn nhiệt bất thuận nghịch một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử dưới áp suất bên ngoài Pngoài = 1 atm. Ở trạng thái đầu, khí chiếm thể tích VA = 5L dưới áp suất PA = 10 atm. Ở trạng thái cuối, áp suất của khí là PC = 1 atm.
1. Tính nhiệt độ của hệ ở trạng thái đầu.
2. Tính nhiệt độ và thể tích của hệ ở trạng thái cuối.
3. Tính biến thiên entropi của hệ trong quá trình trên. Cho biết: Đối với khí lí tưởng đơn nguyên tử, CV (JK-1mol-1 ) = 3R/2.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp