Đề thi đề nghị của trường Nguyễn Quang Diêu cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 10 lần thứ XXIV có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề thi đề nghị của trường Nguyễn Quang Diêu cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 10 lần thứ XXIV. Đề thi có 5 câu kèm theo đáp án, giúp học sinh thi tốt trong các kỳ thi HSG. Tài liệu này gồm 12 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1: ( 4 điểm)

1.1 Nêu ý nghĩa của số lượng tử chính (n) và số lượng tử phụ (l). Cho biết obitan 2px có giá trị n, l là bao nhiêu? Xác định hình dạng của obitan 2px, cho biết sự giống và khác nhau giữ obitan 2px và 2py.

1.2. Cho biết oxi có số điện tích hạt nhân là 8.

a) Hãy cho biết các trường hợp điền electron vào các obitan thuộc phân lớp ngoài cùng. Trong các trạng thái trên trạng thái nào thoả mãn qui tắc Hund và nguyên lý Pauli.

b) So sánh độ bền tương đối của 2 cấu hình electron của O và O+. Giải thích ?

c) Quá trình : O -  1e    O+          I1 = 13,614 (eV)

Xác định hằng số chắn của các electron trong nguyên tử đối với electron bị tách. 

1.3. Sự kết hợp giữ ion O+ và N tạo thành ion NO+. Hãy mô tả sự hình thành liên kết trong ion NO+ theo VB và theo MO.

1.4  Bạc kim loại kết tinh ở mạng lập phương tâm diện. Độ dài một cạnh của một ô mạng cơ sở là 4,09 .

a) Vẽ cấu trúc ô mạng cơ sở và tính khối lượng riêng của bạc kim loại.

b) Tính độ đặc khít của mạng tinh thể bạc kim loại và khoảng cách ngắn nhất giữa hai nút mạng là bao nhiêu?

Câu 2: (4 điểm)

2.1. Một hỗn hợp gồm COCl2 (khí) và Al2O3 (rắn) tác dụng theo phương trình:

3COCl2 (k) + Al2O3 (r)  → 3CO2 (k) + 2 AlCl3 (r)                   H10= -55,56 kcal

Tính nhiệt tạo thành của AlCl3(r)  biết:

CO (k)  +  Cl2 (k) → COCl2 (k)                H20= -26,89 kcal

2 Al(r)   +  O2 (k) → Al2O3 (r)                H30= -399,09 kcal

Cgraphit    +  O2 (k)   CO2 (k)               H40= -94,05 kcal

Cgraphit    +  O2 (k)   CO (k)                 H50= -26,41 kcal

2.2. a) Ở nhiệt độ xác định T(oK), hợp chất C3H6O bị phân huỷ theo phương trình:

                       C3H6O(k) ® C2H4(k) + CO(k) + K2(k)

Đo áp suất P của hệ theo thời gian, ghi nhận kết quả sau:

t (phút)

0

5

10

15

P (atm)

0,411

0,537

0,645

0,741

 - Chứng minh phản ứng trên có bậc 1

 - Ở thời điểm nào, áp suất của hệ bằng 0,822 atm?

b) Với phản ứng ở pha khí A2 + B2 ® 2AB (*)

Cơ chế của phản ứng được xác định

(1) A2 2A    (nhanh)

(2) A + B2  AB2 (nhanh)

(3) A+ AB2→2AB (chậm)

Xác định biểu thức tốc độ phản ứng của (*)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp