Đề thi đề nghị của trường Lương Văn Chánh Phú Yên cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 10 lần thứ XXIV  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề thi đề nghị của trường Lương Văn Chánh Phú Yên cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 10 lần thứ XXIV. Đề thi có 5 câu kèm theo đáp án, có 15 trang. Mời các bạn tải về tham khảo.

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH – PHÚ YÊN (KHỐI 10)

Câu 1 (4điểm): Cấu tạo nguyên tử. Hệ thống tuần hoàn. Liên kết hóa học.
1.1. (1đ) Xm+ là hệ gồm một hạt nhân và 2 electron. Năng lượng tương tác của hạt nhân với electron được tính theo công thức:   En=-13,6Z-σ2n2(eV)
Với: n là số lượng tử chính; Z: số điện tích hạt nhân; σ = 0,3
a. Hãy cho biết ý nghĩa của đại lượng σ. Khi nào đại lượng σ = 0
b. Tính năng lượng tương tác giữa hạt nhân với các electron trong ion O6+.
c. Tính năng lượng cần thiết để tách 2 electron còn lại ra khỏi ion O6+.
1.2. (1đ) Photpho có hai đồng vị phóng xạ là 32P (T1/2 = 14,3 ngày) và 33P (T’1/2 = 25,3 ngày) với khối lượng nguyên tử tương ứng là 31,97390727 (u) và 32,9717255 (u). Quá trình phóng xạ của 32P và 33P đều sinh ra hạt β-. Các hạt nhân con thu được có khối lượng lần lượt là 31,97207100 (u) và 32,97145876 (u).
a. Viết phương trình phân rã của 32P và 33P. Tính năng lượng giải phóng của các quá trình phân rã theo đơn vị J/nguyên tử. (NA = 6,0221.1023; c = 2,99979 m/s)
b. Một mẫu chứa cả hai đồng vị phóng xạ trên với độ phóng xạ ban đầu là 9136,2 Ci; sau 14,3 ngày, độ phóng xạ của mẫu giảm xuống còn 4569,7. Hãy tính tỷ lệ 32P/33P trong mẫu ban đầu
1.3. (1đ) Kết quả thực nghiệm cho biết cấu trúc của thioure-S,S-đioxit (H2N)2CSO2 như sau: các nguyên tử cacbon, nitơ, lưu huỳnh và hiđro đều nằm trên cùng một mặt phẳng; các nguyên tử lưu huỳnh và oxi nằm trên một mặt phẳng, tạo với góc của mặt phẳng SC(NH2)2 góc 65o.
 
a. Vẽ cấu trúc Lewis phù hợp của thioure-S,S-đioxit ?
b. Từ cấu trúc Lewis trên, hãy cho biết dạng hình học tạo bởi các nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon, nitơ và lưu huỳnh?
c. Vẽ các dạng cộng hưởng ứng phù hợp với dạng hình học xác định được của thioure-S,S-đioxit ?
1.4. (1đ) Hợp chất Cu2O là 1 chất được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp điện tử vì có ưu điểm rẻ, không độc hại.
 
Vẽ tế bào đơn vị tinh thể Cu2O. Hằng số mạng của cấu trúc là 427,0 pm.
a. Tính khoảng cách O-O, Cu-O và Cu-Cu trong tinh thể (pm)
b. Tính khối lượng riêng của Cu2O (g/cm3)
c. Thực tế trong tinh thể có vài nguyên tử Cu khuyết và thay vào đó có vài ion Cu2+
( Khoảng 0,2%). Xác định giá trị x trong công thức thực tế của tinh thể Cu2-x O
(Cho: Cu =64, O =16, NA = 6,022.1023 )
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp