Đề thi đề nghị của trường Lê Khiết Quang Ngãi cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 10 lần thứ XXIV  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi đề nghị của trường Lê Khiết Quang Ngãi cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 10 lần thứ XXIV. Đề thi gồm 5 câu có kèm theo đáp án. Các vấn đề như: Cấu tạo nguyên tử, lý thuyết phản ứng hóa học, dung dịch sự điện li, điện hóa, nhóm halogen - oxi. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 – 4

LẦN THỨ XXIV

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT

TỈNH QUẢNG NGÃI

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

MÔN HÓA – KHỐI 10

NĂM 2018

Câu 1: (4,0 điểm) Cấu tạo nguyên tử. Hệ thống tuần hoàn. Liên kết hóa học.

1.1. Một nguyên tử hiđro khi chuyển từ trạng thái kích thích ứng với n =5 về trạng thái ứng với n=2 phát ra ánh sáng màu xanh. Một ion He+ (ZHe=2) khi chuyển từ trạng thái kích thích ứng với n=a về trạng thái ứng với n=b sẽ phát ra ánh sáng màu xanh giống như vậy. Tìm giá trị của a, b.

1.2. Nhôm clorua khi hòa tan vào một số dung môi hoặc khi bay hơi ở nhiệt độ không quá cao thì tồn tại ở dạng dime (Al2Cl6). Ở nhiệt độ cao (7000C) đime bị phân li thành monome (AlCl3). Viết công thức cấu tạo Lewis của phân tử đime và monome, cho biết kiểu lai hóa của nguyên tử nhôm, kiểu liên kết trong mỗi phân tử, mô tả cấu trúc hình học của các phân tử đó?

1.3. Hai đồng vị 101Tc và 104Tc kém bền, đều phân rã β-, có chu kì bán hủy lần lượt là 14,3 phút và 18,3 phút, sản phẩm của các phân rã trên đều là các nguyên tử bền. Cho khối lượng nguyên tử 101Tc; 104Tc và các hạt (p), (n), (e) trong bảng sau:

Hạt

101Tc

101Ru

p

n

e

Khối lượng (u)

100,9073

100,9056

1,0073

1,0087

0,00055

Xét phản ứng phân rã 101Tc:T43101c R44101u + e-10 (*)

a. Tính năng lượng tỏa ra của phản ứng (*) theo đơn vị kJ/mol.

b. Tính năng lượng tỏa ra trong quá trình hình thành hạt nhân 101Ru từ các hạt cơ bản (kJ/mol).

c. Một lượng 101Tc có hoạt độ phóng xạ 2016 Ci. Tính khối lượng 101Tc ban đầu và khối lượng 101Tc bị phân rã trong phút đầu tiên.

d. Hỗn hợp gồm hai đồng vị 101Tc và 104Tc có hoạt độ phóng xạ tổng cộng là 308 Ci, nếu để sau 14,3 phút thì hoạt độ phóng xạ chỉ còn 160,462 Ci. Hỏi sau bao lâu (tính từ thời điểm ban đầu) thì hoạt độ phóng xạ của đồng vị này gấp hai lần hoạt độ phóng xạ đồng vị kia?

1.4. Amoni bromua NH4Br có thể kết tinh ở 2 dạng thù hình α và β; dạng α ở nhiệt độ thấp đặc trưng bằng cấu trúc lập phương kiểu CsCl; dạng β ở nhiệt độ cao với kiểu cấu trúc NaCl, thông số mạng tinh thể aβ = 690 pm.

a. Vẽ cấu trúc mạng tế bào cơ sở CsCl và NaCl.

b. Tính bán kính ion Br- trong dạng β. (Giả sử ion NH4+ có dạng cầu với bán kính = 150 pm).

c. Giả sử bán kính không đổi theo số phối trí, xác định giá trị gần đúng của thông số mạng tinh thể α amoni bromua (aα).

Tính giá trị chính xác của aα biết khối lượng riêng của α - NH4Br là d = 2,34.103 kg/m3.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp