Đề thi đề nghị của trường Hùng Vương Bình Dương cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 10 lần thứ XXIV  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề thi đề nghị của trường Hùng Vương Bình Dương cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 10 lần thứ XXIV. Đề thi gôm 5 câu: Cấu tạo nguyên tử, lý thuyết về phản ứng hóa học, dung dịch - sự điện li, điện hóa, Nhóm hóa học vô cơ. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

PHẦN 1: ĐỀ THI

CÂU 1: Cấu tạo nguyên tử. Hệ thống tuần hoàn. Liên kết hóa học.

1.1. Có 3 nguyên tố R, X và Y trong bảng hệ thống tuần hoàn có số thứ tự tăng dần. R, X và Y đều thuộc nhóm A và không cùng chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn. Electron cuối cùng điền vào cấu hình electron của 3 nguyên tử R, X, Y có đặc điểm: tổng số lượng tử chính (n) bằng 6; tổng số lượng tử phụ (l) bằng 2; tổng số lượng tử từ (ml) bằng -2; tổng số lượng tử spin (ms) bằng -1/2, trong đó số lượng tử spin của electron cuối cùng của R là +1/2. Cho biết tên của R, X, Y.

1.2. Xác định cấu trúc phân tử của các phân tử và ion sau đồng thời cho biết kiểu lai hóa các AO hóa trị của nguyên tử trung tâm: SOF4, TeCl4, BrF3, I3-, ICl4-?

1.3. Cho bảng sau:

Nguyên tố

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Năng lượng ion hoá I2 (eV)

11,87

12,80

13,58

14,15

16,50

15,64

Hãy giải thích sự biến đổi năng lượng ion hoá thứ hai của các nguyên tố trong bảng.

1.4. Tinh thể ReO3 thuộc hệ lập phương, trong đó ion Re6+ chiếm các vị trí đỉnh của hình lập phương,  ion O2- chiếm vị trí trung điểm tất cả các cạnh của ô mạng.

 Biết bán kính: O2- = 0,126nm,  Re6+ = 0,061 nm.

Nguyên tử khối: O =16; Re = 186

a. Hãy vẽ một ô mạng cơ sở của tinh thể ReO3, tính số nguyên tử Re và O trong một ô mạng và khối lượng riêng của tinh thể ReO3 (gam/cm3)

b. Cation Li+ có thể xâm nhập vào mạng lưới tinh thể ReO3 ở ngay nhiệt độ phòng. Cation Li+ có kích thước lớn nhất bằng bao nhiêu để khi xâm nhập vào mạng lưới tinh thể ReO3 không làm thay đổi kích thước của ô mạng tinh thể?

CÂU 3: Dung dịch và sự điện li.

Một bài tập hóa phân tích có đầu bài được cho như sau: “Trộn 15,00 mL dung dịch HCl nồng độ C (mol.L–1) với 5,00 mL dung dịch Na2C2O4 0,100M, thu được dung dịch X có pH = 1,25. Tính nồng độ C (mol.L–1)”. Để tính nồng độ C (mol.L–1) đó, một học sinh lập luận như sau: “Vì pH = pKa1 = 1,25, suy ra  nên hệ thu được là hệ đệm. Như vậy, lượng axit cho vào trung hòa hết nấc 1 và trung hòa hết nửa nấc 2 của , tức là trung hóa hết 1,5 nấc của  Do đó, .”

a) Bằng các lập luận và tính toán, cho biết học sinh đó giải đúng hay sai.

b) Tính nồng độ C (mol.L–1) của dung dịch HCl đã cho.

Nếu thí sinh không tính đúng được ý b, giả sử dung dịch X chỉ chứa H2C2O4 0,016M để tính tiếp.

c) Trộn 5,00 mL dung dịch X với 5,00 mL dung dịch gồm Ca2+ 0,01M và Sr2+ 0,01M. Khi hệ đạt trới trạng thái cân bằng, cho biết có những kết tủa nào tách ra. Giả thiết không có sự cộng kết.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp