Tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông - Lớp 10 - Chương 3 Liên kết hóa học  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Chương 3 Liên kết hóa học Lớp 10 có 40 bài tập trắc nghiệm từ bài 91 đến bài 130 trong tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông. Mời các bạn xem trực tuyến 3 trang đầu trong 6 trang (từ trang 6 đến trang 21 của 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông), tải về tham khảo nhé các bạn.
Câu 91: Chỉ ra nội dung sai khi nói về ion :
A. Ion là phần tử mang điện.
B. Ion âm gọi là cation, ion dương gọi là anion.
C. Ion có thể chia thành ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử.
D. Ion được hình thành khi nguyên tử nhường hay nhận electron.
 
Câu 92: Cho các ion : Na+, Al3+SO24-, NO3- , Ca2+, NH4- , Cl. Hỏi có bao nhiêu cation ?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 93: Trong các phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại có khuynh hướng
A. nhận thêm electron.
B. nhường bớt electron.
C. nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng phản ứng cụ thể.
D. nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng kim loại cụ thể.
 
Câu 94: Trong phản ứng hoá học, nguyên tử natri không hình thành được
A. ion natri.
B. cation natri.
C. anion natri.
D. ion đơn nguyên tử natri.
 
Câu 95: Trong phản ứng : 2Na + Cl2 → 2NaCl, có sự hình thành
A. cation natri và clorua.
B. anion natri và clorua.
C. anion natri và cation clorua.
D. anion clorua và cation natri.
 
Câu 96: Hoàn thành nội dung sau : “Bán kính nguyên tử...(1) bán kính cation tương ứng và ...
(2) bán kính anion tương ứng”.
A. (1) : nhỏ hơn, (2) : lớn hơn.
B. (1) : lớn hơn, (2) : nhỏ hơn.
C. (1) : lớn hơn, (2) : bằng.
D. (1) : nhỏ hơn, (2) : bằng.
 
Câu 97: Trong tinh thể NaCl, xung quanh mỗi ion có bao nhiêu ion ngược dấu gần nhất ?
A. 1
B. 4
 
C. 6
D. 8
 
Câu 98: Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi
A. sự góp chung các electron độc thân.
B. sự cho – nhận cặp electron hoá trị.
C. lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện trái dấu.
D. lực hút tĩnh điện giữa các ion dương và electron tự do.
 
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp