20 bài tập hay và khó về phản ứng oxi hóa - khử  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu 20 bài tập hay và khó về phản ứng oxi hóa - khử là tài liệu gồm 20 bài tập hay giúp các em học sinh làm quen và luyện tập tốt nhưng mục đích luyện thi HSG các cấp mà các em tham gia. Mời các em tải tài liệu về tham khảo miễn phí nhé.

BÀI TẬP HAY VÀ KHÓ VỀ PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ

1. a) Điều khẳng định sau đây có đúng không? Giải thích và cho ví dụ. “một chất có
tính oxi hoá gặp một chất có tính khử nhất định xảy ra phản ứng oxi hoá khử”
b) Các phản ứng hoá hợp, phản ứng phân tích, phản ứng thế trong hoá vô cơ, phản ứng
thuỷ phân có phải là phản ứng oxi hoá - khử không? Cho ví dụ minh hoạ.

2. Các chất sau có thể đóng vai trò là chất oxi hoá hay chất khử: Zn, S, S2-, Cl2, Cl-,
FeO, SO2, Fe2+, Fe3+, Cu2+. Cho ví dụ minh hoạ.

3. Lấy ví dụ để chứng minh rằng trong phản ứng oxi hoá - khử, các axit có thể đóng vai
trò là chất oxi hoá, chất khử hoặc chất môi trường.

4. Lấy ví dụ bằng phương trình phản ứng để chứng minh rằng trong phản ứng oxi hoá -
khử có những chất oxi hoá phụ thuộc vào môi trường.

5. Cho dãy sau: Zn2+/Zn, Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag được xếp theo chiều
tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hoá.
a) Trong các kim loại trên kim loại nào phản ứng được với dung dịch muối sắt (III),
kim loại nào đẩy được sắt ra khỏi muối sắt (III).
b) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 có phản ứng xảy ra không?

6. Cân bắng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron:
a) K2SO3 + KMnO4 + KHSO4  K2SO4 + MnSO4 + H2O
b) Al + HNO3  Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O
c) As2S3 + KClO4 + H2O  H3AsO4 + H2SO4 + KCl
d) Fe3O4 + HNO3  Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
e) M + HNO3  M(NO3)a + NxOy + H2O
g) KMnO4 + FeCl2 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + Cl2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
h) Al + HNO3  Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O ( biết dhhNO, N2O/H2 =17)
i) FexOy + H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
k) FexOy + HNO3  Fe(NO3)3 + NaOb + H2O
l) C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4  K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O
m) C6H5CH3 + KMnO4  C6H5COOK + KOH + MnO2 + H2O
n) R2(CO3)n + HNO3  R(NO3)m + NO + CO2 + H2O

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp