Hỏi - đáp bài tập

Mời bạn bấm và đây để đăng bài tập cần hỏi!

Thanh hỏi:

Cho Mình hỏi tại sao nó lại bị lỗi khi tải về như vậy?

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Thanh hỏi:

Mấy bạn cho mình hỏi tài liệu được tải về cần tìm như thế nào vậy?

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Phan Chi Nhu hỏi:

:.Gọi (T) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Điểm D và E nằm trên các đoạn AB và AC tương ứng sao cho AD=AE. Đường trung trực của cạnh BD và CE lần lượt cắt cung nhỏ AB và AC tại F và G. Chứng minh rằngDE và FG song song hoặc trùng nhau.

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Đỗ Tố Quyên hỏi:

 

Bài 1. Một gen có chiều dài là 4080 A0, số nuclêôtit loại Adenin chiếm 20%.

1. Xác định số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.

2. Xác định số liên kết hydro của gen

3. Xác định số nucleoti trên mARN do gen phiên mã

4. Xác định số chu kỳ xoắn của gen.

5. Xác định số bộ ba mã hóa (Triplet) trên gen.

6. Xác định số axitamin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp khi gen phiên mã 1 lần, mARN có 1 riboxom trượt qua không lặp lại.

7. Xác định số liên kết photphodieste trên mỗi mạch và trên phân tử ADN.

8. Gen tiến hành tái bản 3 lần, xác định số gen con được tạo thành.

9. Xác định số nuclêôtit trong các gen con khi gen tái bản 3 lần.

10. Gen tái bản 3 lần, xác định số nuclêôtit môi trường cung cấp.

11. Gen phiên mã 5 lần, xác định số nuclêôtit trên các phân tử ARN.

12. Xác định số phân tử H2O được giải phóng để hình thành chuỗi pôlipeptit.

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Đặng Tấn Đạt hỏi:

 Trưa nay tôi đã chuyển tiền 200.000d vào tài khoảng BIDV của anh nhưng tôi chưa được cộng điểm. Tên trên tài khoản ngân hàng của tôi là ĐẶNG VĂN TẤN ĐẠT, nhờ a xem lại

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Trần Tuấn Thành hỏi:

Kí tự khác nhau

Cho xâu S chỉ gồm các kí tự là chữ cái tiếng anh và các chữ số (có phân biệt chữ in hoa, in thường).

Yêu cầu: Hãy xác định số kí tự khác nhau trong xâu S và mỗi kí tự xuất hiện bao nhiêu lần.

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Nguyễn Thiện Vinh hỏi:

Câu 21: Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 13+, có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kỳ 2, nhóm III.

B. Chu kỳ 3, nhóm II.

C. Chu kỳ 2, nhóm II.

D. Chu kỳ 3, nhóm III.

Câu 22: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

A. 30%;  70%.

B. 40% ; 60%.

C. 60%;  40%.

D. 20%;  80%.

Câu 23: Có ba lọ không nhãn đựng : rượu etylic, axit axetic, dầu ăn. Có thể phân biệt bằng cách nào sau đây ?

A. Kim loại natri và nước.

B. Phenolphtalein và nước.

C. Khí cacbon đioxit và nước.

D. Dùng quỳ tím và nước.

Câu 24: Khử hoàn toàn 0,58 tấn quặng sắt chứa 90 % là Fe3O4 bằng khí Hidro. Biết hiệu suất phản ứng là 80%, khối lượng sắt thu được là:

A. 0,156 tấn.

B. 0,378 tấn.

C. 0,3024tấn.

D. 0,126 tấn.

Câu 25: Để tinh chế khí metan có lẫn etilen và axetilen, ta dùng

A. Dung dịch nước vôi trong dư.

B. Dung dịch AgNO3/NH3 dư.

C. Dung dịch NaOH dư.

D. Dung dịch nước brom dư.

Câu 26: Có 3 oxit màu trắng: MgO, Al2O3, Na2O. Có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử sau:

Dùng H2O nhận thấy:

- Na2O: Na2O + H2O --> 2NaOH

-Cho  NaOH vào 2 chất còn lại, nhận thấy

+ Al2O3 (Chất rắn màu trắng của nhôm oxit (Al2O3) tan dần trong dung dịch):

Al2O+ 2NaOH --> 2NaAlO2 ¯ + H2O

          + MgO Không có chất rắn màu trắng tan dần trong dung dịch

A. Chỉ dùng phenolphtalein

B. Dùng nước

C. Chỉ dùng axit

D. Chỉ dùng quì tím.

Câu 27: Khử 16 gam Fe2O3 bằng CO dư , sản phẩm khí thu được cho đi vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là :

A. 20 g

B. 30 g

C. 40 g

D. 10 g

Câu 28: Clo tác dụng với nước

A. Tạo ra hỗn hợp hai axit.

B. Tạo ra hỗn hợp muối.

C. Tạo ra hỗn hợp hai bazơ.

D. Tạo ra một axit hipoclorơ.

Câu 29: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 55,2 gam rượu etylic tạo ra 55 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng là

A. 62,5%.

B. 72,5 %.

C. 65,2 %.

D. 56,2%.

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh cần 3,36 lít O2 (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp lần lượt là

A. 1,3 gam và 1,5 gam.

B. 0,2 gam và 0,8 gam.

C. 1,2 gam và 1,6 gam.

D. 1,0 gam và 1,8 gam.

Câu 31: Dãy hợp chất được sắp xếp theo thứ tự: oxit, axit, bazơ, muối là:

A. HCl, NaOH, CuO, K2SO4.

B. CuCl2, HCl, BaO, KOH.

C. NaOH, HCl, BaCl2, CaO.

D. CuO, HCl, NaOH, BaCl2.

Câu 32: Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4 . Xảy ra hiện tượng:

 1. Không có dấu hiệu phản ứng.
  B. Có chất rắn màu trắng bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.
  C. Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.
 2. Có chất khí bay ra, dung dịch không đổi màu.

Câu 33: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần:

 1. K, Al, Mg, Cu, Fe B. Cu, Fe, Mg, Al, K
  C. Cu, Fe, Al, Mg, K D. K, Cu, Al, Mg, Fe

Câu 34: Chất không làm mất màu dung dịch brom là:

A. C2H4.

B. C2H6.

C. C3H4.

D. C2H2

Câu 35: Dãy chất tác dụng với axit axetic là

A. CuO; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3.

B. CuO; Cu(OH)2; Zn; Na2CO3; C2H5OH.

C. CuO; Cu(OH)2; Cu; CuSO4; C2H5OH.

D. CuO; Cu(OH)2; Zn; H2SO4; C2H5OH.

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Nguyễn Thiện Vinh hỏi:

 

Câu 36: Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất để lại cho thế giới trong suốt thời gian cuộc Chiến tranh lạnh là gì?

 1. Khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa hai phe – phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
 2. Hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu .
 3. Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới.
 4. Xuất hiện các cuộc chiến tranh cục bộ ở nhiều khu vực như Đông Nam Á, Triều Tiên…

Câu 37: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?

 1. Có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đánh bại phát xít Đức - Nhật.
 2. Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận thống nhất.
 3. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường bất khuất.
 4. Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 38: So với Hiệp định Sơ bộ năm 1946, Hiệp định Giơ - ne - vơ năm 1954 có kết quả lớn nhất là gì?

 1. Miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 2. Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
 3. Các bên ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.
 4. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do vào tháng 7-1956.

Câu 39: Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng Việt Nam 1930 – 1931 là giai cấp nào?

 1. Tư sản dân tộc. B. Công nhân, trí thức.
 2. Tiểu tư sản. D. Công nhân, nông dân.

Câu 40: Mục tiêu hàng đầu trong đấu tranh ngoại giao của Đảng và Chính phủ ta từ năm 1946 -1954 là

 1. Giữ vững nguyên tắc độc lập dân tộc. B. Đảm bảo giành thắng lợi từng bước.
 2. Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. D. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.

Câu 41: Từ cuộc đấu tranh ngoại giao sau Cách mạng tháng Tám 1945 có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc  hiện nay?

 1. Cương quyết trong đấu tranh, cứng rắn về sách lược.
 2. Mềm dẻo về sách lược, cương quyết trong đấu tranh.
 3. Luôn nhân nhượng với kẻ thù để có được môi trường hòa bình.
 4. Luôn mềm dẻo trong đấu tranh và trong sách lược.

Câu 42: Thành tựu khoa học- kĩ thuật của Liên Xô năm 1949 là

 1. Chế tạo thành công bom nguyên tử. B. Gagarin bay vòng quanh Trái Đất.
 2. Chế tạo thành công tên lửa đạn đạo. D. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

Câu 43: Nội dung nào sau đây không phải là nội dung đường lối cải cách - mở cửa của Trung Quốc năm 1978?

 1. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.
 2. Thực hiện cải cách và mở cửa, hiện đại hoá đất nước.
 3. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
 4. Xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc.

Câu 44: Sự kiện nào đánh dấu sự hình thành hệ thống Xã hội chủ nghĩa trên thế giới?

 1. Thành lập tổ chức liên minh tương trợ Xô- Trung. B. Thành lập tổ chức Hiệp ước Vac- sa- va.
 2. Thành lập Cộng đồng kinh tế châu Âu (EC). D. Thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

Câu 45: Đỉnh cao của phong trào cách mạng Việt Nam 1930 – 1931 diễn ra ở đâu?

 1. Hải Phòng- Quảng Ninh. B. Sài Gòn- Chợ Lớn.
 2. Xô viết Nghệ Tĩnh. D. Hà Nội.

Câu 46: Hội nghị lần thứ nhất của Đảng (10/1930) đã bầu ai làm Tổng bí thư ?

 1. Trần Phú. B. Lê Hồng Phong.
 2. Hà Huy Tập. D. Nguyễn Ái Quốc.

Câu 47: Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là gì?

 1. Hệ thống chủ nghĩa xã hội được mở rộng. B. Trật tự thế giới hai cực Ianta.
 2. Sự ra đời và hoạt động của Liên hợp quốc D. Sự ra đời của hai nhà nước Đức.

Câu 48: Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng nhất về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước?

 1. Đấu tranh quân sự kết hợp với binh vận.
 2. Luôn coi trọng mặt trận quân sự.
 3. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh ngoại giao.
 4. Đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh ngoại giao.

Câu 49: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Mĩ Latinh trở thành “sân sau” của Mĩ vì lí do chủ yếu nào?

 1. Mĩ Latinh là thuộc địa của Mĩ.
 2. Bị Mĩ khống chế lệ thuộc vào Mĩ về kinh tế, chính trị, ngoại giao.
 3. Mĩ Latinh trở thành bàn đạp của Mĩ để Mĩ tấn công các nước khác.
 4. Các nước Mĩ Latinh là Đồng minh của Mĩ.

Câu 50: Kết quả lớn nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 là

 1. Làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp - Mĩ.
 2. làm thất bại âm mưu kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng của Pháp.
 3. Làm phá sản bước đầu kế hoạch Na - va.

D. Làm thất bại âm mưu bình định, mở rộng địa bàn chiếm đóng của thực dân Pháp.

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
nguyen thi huyen hỏi:

Kể tên các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỉ 16 đến thế kỉ 17 

 

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Ta Thuy trang hỏi:

Chứng minh sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

 

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Tran Trang hỏi:

Oxi hóa 1,5 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp X gồm HCHO, H2O và CH3OH dư. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hóa CH3OH là:

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Cao Tài hỏi:

Ngâm 1 vật bằng đồng có khối lượng 15 gam dung dịch co chứa 0,12 mol AgNO3

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Le Thi Thanh Huong hỏi:

gpt X*(X+1)+(X+1)*(X+2) +(X+2)*X=X

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Trà Nhật Đông hỏi:

TỪ ẤY

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Nguyễn thếp phương hỏi:

để làm phá sản bước thứ nhất kế hoạch na va chủ trương nào sau đây của ta lag cơ bản nhất

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap