Nguyễn thị thùy trinh hỏi:
EXERCISES ON VERB TENSES 2

1.I never ....... you that I loved her; I only said that I liked her

A.told   B.have told   C.was telling   d.had told

Thảo luận:

nguyễn thị minh tâm trả lời:

A told nhé bn

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap