Bài tập môn Tiếng Anh Lớp 12
Trọn bộ từ vựng ngữ pháp Tiếng anh Lớp 12 là tài liệu tổng hợp các từ vựng theo bài gồm: The home life, Cultural diversity, Ways of socialising... Mời các bạn xem trực tuyến 2 trong 12 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Ôn tập kiến thức ngữ pháp cả đời học tiếng anh là tài liệu kiến thức ôn lại ngữ pháp tiếng anh mà các bạn đã học giúp các bạn nhớ mãi kiến thức này. Các vấn đề được đề cập như: Quán từ không xác định, quán từ xác định, sở hữu cách... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 31 trang của tài liệu, Mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé. ...
Bài tập trắc nghiệm lớp 12 cả năm có đáp án là tài liệu trắc nghiệm của cả 16 Unit tiếng anh lớp 12. Gồm các bài The home life, Cultural diversity, Ways of socialising... Mời các bạn xem trực tuyến 3 trong 52 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Đề minh họa môn Anh - kỳ thi THPT quốc gia 2017 có 50 câu trắc nghiệm thời gian làm bài trong 60 phút. Kiến thức được đề cập trong lớp 12. Mời các bạn tải đề thi về tham khảo miễn phí nhé....
Tuyển tập 1000 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 là tài liệu có 1000 câu hỏi theo thể thức trắc nghiệm chọn 1 trong 4 đáp án. Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trang đầu trong tổng số 45 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ về tham khảo miễn phí nhé....
Phần 2 - Tuyển tập 200 bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 12 gồm có 100 bài tập trắc nghiệm cuối cùng. Tài liệu giúp các bạn ôn luyện tốt môn tiếng anh lớp 12. Mời các bạn xem trực tuyến 3 trong tổng số 74 trang của tài liệu, các bạn cớ thể tải đầy đủ về tham khảo nhé....
Phần 1 - Tuyển tập 200 bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 12 gồm có 100 bài tập trắc nghiệm đầu tiên. Tài liệu giúp các bạn ôn luyện tốt môn tiếng anh lớp 12. Mời các bạn xem trực tuyến 3 trong tổng số 69 trang của tài liệu, các bạn cớ thể tải đầy đủ về tham khảo nhé....
Đề thi chính thức môn Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2016 mã đề 168 có 6 trang, thi chiều ngày 1/7/2016. Mời các bạn tham khảo! ...
Tuyển tập 1000 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh chuyên đề câu đồng nghĩa là tài liệu do Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản. Đề có 1000 câu hỏi trắc nghiệm theo chuyên đề câu đồng nghĩa, tức là chọn câu câu đồng nghĩa với một câu cho sẵn. Các bạn xem trực tuyên 3 trang trong tổng số 120 trang của tài liệu, mời các bạn tài tài liệu về tham khảo miễn phí nhé....
Đề thi khảo sát môn tiếng anh lớp 12 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội năm 2016 là đề thi có thời gian làm bài 30 phút. Đề thi có hai phần, phần 1 có 64 câu trắc nghiệm, phần 2 là phần viết có 2 câu hỏi. Các bạn có thể xem 2 trang đầu trong tổng số 6 trang của đề thi. Mời các bạn tải để thi về tham khảo nhé....
Đề thi thử kiểm tra lần cuối THPT Quốc gia môn tiếng anh lớp 12 của trường THPT Sầm Sơn năm học 2015 - 2016 là đề thi có thời gian làm bài 90 phút. Đề thi có 2 phần, phần 1 có 64 câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề khác nhau, phần 2 có 2 bài tự luận. Mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé....
UNIT 3. THE SIMPLE SIMPLE & THE PAST CONTINUOUS I. Complete the sentences, putting the verbs into the past continuous or past simple: 1. When the postman (come) _______, I (have) _______ breakfast 2. My sister (wash) _______ dishes while I (work) _______ in the garden 3. While I (talk) _______ to John, the telephone (ring) _______ 4. Mr. Taylor (watch) _______ television while his wife (read) _______ a newspaper 5. When I (leave) _______ the house this morning, It (rain) _______ very hard 6. John (talk) _______ to his friends when I (see) _______ him 7. I (see) _______ a bad accident while I (wait) _______ for you in this corner 8. As we (cross) _______ the street, the policeman (shout) _______ at us 9. That tourist (lose) _______ his camera while he (walk) _______ around the city 10. It (snow) _______ when I (get) _______ up this morning 11. Albert Einstein (die) _______ in 1955 12. Tom (go) _______ to the post office twice yesterday. 13. He (fall) _______ while he ...
 
Học tiếng anh qua truyện ngắn:
loading...
 
Thư viện bài tập © 2014 -2016 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap