Tuyển tập hơn 350 bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 chuyên đề tích phân  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập hơn 350 bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 chuyên đề tích phân là tài liệu gồm có 354 bài tập trắc nghiệm về tích phân. Kiến thức như: tính giá trị tích phấn của hàm số, tính đạo hàm của hàm số, đẳng thức nào sai... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 58 trang của tài liệu, các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển tập hơn 350 bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 chuyên đề tích phân

 

Câu 1. Giá trị tích phân 02exex-1dxlà:
A. 12ln 1 + e
B. ln1+e2
C. 2ln 1+e
D. ln21+e

Câu 2. Cho f(x) = 0xlntdt đạo hàm f'(x) là hàm số nào dưới đây
A. 1x
B. ln x
C. ln2 x
D. 12ln2 x

Câu 3. Cho f(x) là hàm số liên tục trên [a; b]. Đẳng thức nào sau đây sai.
 
A. abf(x)dx = abf(t)dt
B. abf(x)dx = -abf(t)dt
C. abf(x)dx = abf(x)dt
D. abf(x)dx = abf(-t)dt

Câu 4. Cho F(x)=1x(t2+t)dt. Giá trị nhỏ nhất của F(x) trên [-1;1] là: 
 
A. 16
B.  2
C. -56
D. 56

Câu 5. Cho f(x) là hàm số liên tục trên [a; b]. Đẳng thức nào sau đây sai?
 
A. abf(x)dx = -abf(x)dx  
B. abkdx = k(b-a) k  

C. abf(x)dx = acf(x)dx+cbf(x)dx    c [a; b]  

D. abf(x)dx = baf(x)dx  

Câu 6. Để 1k(k-4x)dx = 6-5k  thì giá trị của là: 
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 7. Nếu adf(x)dx = 5 ;bdf(x)dx = 2  với a<d<b thì abf(x)dx  bằng:
A. -2
B. 3
C. 8
D. 0

Câu 8. Cho A = 123f(x)+2g(x)dx=1 và B = 122f(x)-g(x)dx=-3 khi đó 12f(x)dx có giá trị là:
A. 1
B. 2
C.-1
D. 12
 
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap