50 câu hỏi trắc nghiệm về ứng dụng của hàm số chương trình giải tích 12  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 50 câu hỏi trắc nghiệm về ứng dụng của hàm số chương trình giải tích 12. Các mệnh đề như: mệnh đề về hàm số, tìm tọa độ điểm cực đại của hàm số, tìm khẳng định đúng liên quan đến hàm số, .... Mời các bạn tải về tham khảo nhé.

Câu 1: Cho hàm số y = –x3 + 3x2 – 3x + 1, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số luôn nghịch biến;             
B. Hàm số luôn đồng biến;
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1;   
D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.

 Câu 2: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số (2x+1)/(x+1) là đúng?

A. Hàm số luôn nghịch biến trên R\{-1};
B. Hàm số luôn đồng biến trên R\{-1};
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (–∞; –1) và (–1; +∞);
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng (–∞; –1) và (–1; +∞).

Câu 3: Trong các khẳng định sau về hàm số (2x-4)/(x-1), hãy tìm khẳng định đúng?

A. Hàm số có một điểm cực trị;
B. Hàm số có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu;
C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định;
D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

 Câu 4: Trong các khẳng định sau về hàm số -(1/4)x4+(1/2)x2-3, khẳng định nào là đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0;
B.  Hàm số đạt cực đại tại x = 1;
C. Hàm số đạt cực đại tại x = -1;
D.  Cả 3 câu trên đều đúng.   

Câu 5: Cho hàm số (1/3)x3+mx2+(2m-1)x-1. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. ∀m ≠ 1 thì hàm số có cực đại và cực tiểu;
B. ∀m < 1 thì hàm số có hai điểm cực trị;
C. ∀m > 1 thì hàm số có cực trị;
D. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.

Câu 6: Kết luận nào là đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x-x2:

A. Có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất;
B. Có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất;
C. Có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất;
D. Không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

Câu 7: Cho hàm số y=x3/3-2x2+3x+2/3. Toạ độ điểm cực đại của hàm số là

A. (-1;2)
B. (1;2)
C. (3;2/3)                           
D. (1;-2)

Câu 8: Cho hàm số y=-x4+2x2-1 . Số giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox bằng

A. 1
B. 2
C. 3                                     
D. 4

Câu 9 : Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x3/3+3x2-2 có hệ số góc k = -9, có phương trình là:

A. y+16 = -9(x + 3)
B. y-16= -9(x – 3)     
C. y-16= -9(x +3)    
D. y = -9(x + 3)

Câu 10: Trên khoảng (0; +∞) thì hàm số :

A. Có giá trị nhỏ nhất là Min y = –1;
B.  Có giá trị lớn nhất là Max y = 3;      
C. Có giá trị nhỏ nhất là Min y = 3;
D.  Có giá trị lớn nhất là Max y = –1.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap