Bài tập khảo sát hàm số: Sự tương giao  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu này gồm 7 bài tập Khảo sát hàm số sự tương giao. Bao gồm: tìm tọa độ điểm của các đồ thị hàm số, biện luận theo tham số số giao điểm của các đồ thị, tìm tham số theo điều kiện... Các bạn tải tài liệu miễn phí để tham khảo.

BÀI 6: SỰ TƯƠNG GIAO

Bài 1. Tìm toạ độ giao điểm của các đồ thị của các hàm số sau:
a) y=(-1/2)x^2+3x-3/2 và y=(1/2)x+1/2
b) y= (2x-4)/(x-1) và y=-x^2+2x+4
c) y=4x^3-3x và y=-x+2
d) y=x^4-x^2+1 và y=4x^2-5
e) y=x^3-3x^2+10x-5 và x^2-x+1
f) y=x^2/(x-1) và y= -3x+1

Bài 2. Biện luận theo m số giao điểm của các đồ thị của các hàm số sau:
a) y=x^3-3x-2 và y=m(x-2)
b) y=(1/3)x^3+(1/2)x^2-2x và y=m(x+1/2)+13/12
c) y=(-1/3)x^2+3x và y=m(x-3)
d) y=(2x+1)/(x+2) và y= 2x+m 
e) y=(x+1)/(x-1) và -2x+m
f) y=(x^2-6x+3)/(x+2) và y=x-m
g) y= -x+3+1/(1-x) và mx+3
h) y= (x^2-3x+3)/(x-2) và y=mx-4m-1
i) y=2x^3-x-1 và y=m(z^2-1)

Bài 3. Tìm m để đồ thị các hàm số:
a) y =((x+2)^2-1)/(x+2) ; y mx+1 cắt nhau tại hai điểm phân biệt.
b) y =(2x^2-3x+m)/(x-1); y = 2x + m cắt nhau tại hai điểm phân biệt.
c) y=(mx^2+x+m)/()x-1; y=mx+2 cắt nhau tại hai điểm có hoành độ trái dấu.
d) y = (x^2+4x+5)/(x-2);y =mx +2 cắt nhau tại hai điểm có hoành độ trái dấu.
e) y = ((x-2)^2)/(1-x); y =mx -3 cắt nhau tại hai điểm thuộc hai nhánh khác nhau.
f) y = (mx^2+x+m)/(x-1) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.
Bài 4. Tìm m để đồ thị các hàm số:
a) y =x^3 +3x^2 +mx +2m;y = -x +2 cắt nhau tại ba điểm phân biệt.
b) y =mx^3 +3mx^2 -(1 -2m)x -1 cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.  
c) y =(x -1)(x^2-mx +m^2-3) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt. 3 2 2
d) y =x^3 +2x^2 -2x +2m -1; y =2x^2 -x +2 cắt nhau tại ba điểm phân biệt.
e) y =x^3 +2x^2 -m^2 x +3m; y =2x^2 +1 cắt nhau tại ba điểm phân biệt.
Bài 5. Tìm m để đồ thị các hàm số:
a) y =x^4 -2x^2 -1; y =m cắt nhau tại bốn điểm phân biệt.  
b) y =x^4 -m(m +1)x +m^3 cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt.
c) y =x^4 -(2m -3)x^2 +m^2 -3m cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt.
Bài 6. Tìm m để đồ thị của các hàm số:
a) y =(3x+1)/(x-4);y =x + 2m cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B. Khi đó tìm m để đoạn AB ngắn nhất.
b) y =(4x-1)/(2-x) ;y = -x +m cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B. Khi đó tìm m để đoạn AB ngắn nhất.
c) y =(x^2-2x+4)/(x-2) ; y =mx +2 -2m cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B. Khi đó tính AB theo m.
Bài 7. Tìm m để đồ thị của các hàm số:
a) y =x^3 - 3mx +6mx -8 cắt trục hoành tại ba điểm có hoành độ lập thành một cấp số
cộng.
b) y =x^3 -3x^2 -9x +1; y =4x +m cắt nhau tại ba điểm A, B, C với B là trung điểm của
đoạn AC. 
c) y =x^4 +(2m +4)x^2+m^2 cắt trục hoành tại bốn điểm có hoành độ lập thành một cấp số
cộng.
d) y =x^3 -(m +1)x^2 -(m -1)x +2m -1 cắt trục hoành tại ba điểm có hoành độ lập thành
một cấp số nhân.
e) y=3x^3+(2m+2)x^2 +9mx+192 cắt trục hoành tại ba điểm có hoành độ lập thành một
cấp số nhân.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap