Bài tập khảo sát hàm số: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu này gồm 4 bài tập Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Bài 1 có 6 bài khảo sát hàm bậc 3. Bài 2 có 6 bài khảo sát hàm trùng phương bậc 4. Bài 3 có 6 bài khảo sát hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất. Bài 4 có 6 bài khảo sát hàm bậc hai trên bậc nhất. Các bạn có thể tải tài liệu về tham khảo miễn phí

BÀI 5: KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
Bài 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:
a) y = x^3 - 3x^2 -9x +1
b) y =  x^3 +3x^2 +3x +5
c) y = -x^3 +3x-2  
d) y =(x -1)^2 (4 -x)
e) y= (1/3)x^3-x^2+1/3
f) y = -x^3 +3x^2 -4x +2  
Bài 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:
a) y = x^4 -2x^2 -1
b) y = x^4 -4x^2 +1
c) y=(1/2)x^4-3x^2+5/2  
d) y =(x -1)^2 (x +1)^2  
e) y = -x^4 +2x +2
f) y = -2x^4 +4x^2 +8
Bài 3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:
a) (x+1)/(x+2)
b) (2x+1)/(x-1)
c) (3-x)/(x+4)
d) (1-2x)/(1+2x)
e) (3x-1)/(x-3)
f) (x-2)/(2x+1)
Bài 4. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:
a) (x^2+x+1)/(x+1)
b) y=(x^2+x+2)/(x-1)
c) (x^2+x-2)/(x+1)
d) -x+1+1/(x-1)
e) (x^2)/(1-x)
f) (x^2-2x)/(x+1)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap