Bài tập khảo sát hàm số: Biện luận nghiệm phương trình  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu gồm 8 bài tập Khảo sát hàm số biện luận nghiệm phương trình. Bao gồm Các bài toán khảo sát sự biến thiên của hàm số theo tham số và các bài toám để bình luận nghiệm của phương trình. Các bạn có thể xem hoặc tải tài liệu về tham khảo miễn phí.

BÀI 7-8: BIỆN LUẬN NGHIỆM PT BẰNG PP ĐỒ THỊ
Bài 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. Dùng đồ thị (C) biện luận theo m số
nghiệm của phương trình:
a) y=x^3-3x+1;x^3-3x+1-m=0
b) y=-x^3+3x-1;x^3-3x+1+m=0
c) y=x^3-3x+1;x^3-3x-m^2-2m-2=0
d) y=-x^3+3x-1;x^3-3x+m-4=0
e) y=(-1/2)x^4+2x^2+2;x^4-4x^2-4+2m=0
f) y=x^4-2x^2+2;x^4-2x^2-m-2=0
Bài 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. Dùng đồ thị (C) biện luận theo m số
nghiệm của phương trình:
a) y=(x^2-5x+7)/(x-3); x^2-(m+5)x+3m+7=0
b) y=(2x^2-4x-2)/(2x+3); 2x^2-2(m+2)x-3m+2=0
c) y=(x^2+1)/x; (m-1)x^2+2x-1=0
d) y=(x^2-2x+4)/(2x-4); x^2-2(m+1)x+4(m+1)=0
Bài 3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. Dùng đồ thị (C) biện luận theo m số
nghiệm của phương trình:
a) (2x^2)/(2x-1); 2sin^2(α)+2cosα-m-2=0 (0 bé < hoặc = α bé < hoặc = pi)
b) (2x^2-3x)/(x-2); cos2α -(m+3)cosα+2m+1=0 (0 bé < hoặc = α bé < hoặc = pi)
c) (x^2+3x+3)/(x+2); cos^2(α) +(3-m)cosα+3-2m =0 (0 bé < hoặc = α bé < hoặc = pi)
d) x^3-3x^2+6; (cosx)^3-3(cosx)^2+6-m=0
Bài 4: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. Dùng đồ thị (C) biện luận theo m số nghiệm của phương trình.
a) y=(x^2-5x+7)/(x-3); 2^t+(3m+7)2^(-t)=m-5
b) y=(x^2+x-1)/(x-1); 2^t+(m-1)2^(-t)=m-1
c) y=(2x^2-5x-4)/(x-1); 2e^(2t)-(5+m)e^t+4-m=0
d) y= (x^2-5x+4)/x; e^(2t)-(5+m)e^t+4=0
Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. Từ đồ thị (C) hãy suy ra đồ thị (T). Dùng đồ thị (T) biện luận nghiệm của phương trình.
a) (C): y=(x^2-3x+6)/(x-1); (T): y= |(x^2-3x+6)/(x-1)|; |(x^2-3x+6)/(x-1)|-2m=0
b) (C): y=(x^2-5x+4)/x; (T): y=|(x^2-5x+4)/x|;|(x^2-5x+4)/x|-m+2=0
c) (C): y= x^3-3x+6; (T): y = |x^2-3x+6|; |x^2-3x+6|-m+3=0

(1 m)x 1 0

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap