Phương trình đường thẳng lớp 10 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Phương trình đường thẳng lớp 10 có đáp án.
Câu 1. Cho đường thẳng d có phương trình: 2x- y+5 =0. Tìm 1 VTPT của d.
A. (2;1)
 
B. (2;-1)
 
C. (1;2)
 
D.(1;-2)
 
Câu 2. Cho phương trình tham số của đường thẳng (d): x=5+ty=-9-2t. Trong các phương trình sau đây, phương trình nào là phương trình tổng quát của (d)?
A. 2x+y-1=0
B. 2x+y+1=0
 
C. x+2y+2=0
D. x+2y-2=0
Câu 3. Đường thẳng d: x=-2-3ty=3+4tcó 1 VTCP là:
A. (4;-3)
 
B. (4;3)
 
C. (-3;4)
 
D.(-3;-4)
 
Câu 4. Phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng x–y+2=0:
A. x=ty=2+t
 
B. x=2y=t
 
C. x=3+ty=1+t
 
D. x=ty=3-t
 
 
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap