Cơ sở lý thuyết và bài tập ôn tập học kì 2 môn toán lớp 10  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Cơ sở lý thuyết và bài tập ôn tập học kì 2 môn toán lớp 10. các vấn đề được đề cập như: Bất phương trình và hệ bất phương trình, Dấu của nhị thức bậc nhất, Phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn... mời các bạn tải về tham khảo.

A. CÁC VẤN ĐỀ TRONG HỌC KÌ II

B. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

I. Phần Đại số

1. Bất phương trình và hệ bất phương trình

Bài 1: Tìm điều kiện của các phương trình sau đây:

a) x+2(x-3)2<x+2
b) x+22x2-3x+13+x39

Bài 2: Giải bất phương trình sau:

a) 3-x+x-5-10

b) (x-2)x-1x-1<2

c) (x+2)/3-x+1>x+3              

d) (3x+5)/2-1≤(x+2)/3+x

e) 1-x+321-x-5>1-x-3         

f) (x-4)2(x+1)>0

Bài 3: Giải các hệ phương trình:

a) 5x+234-x6-5x13<3x+1   

b) 4x-57<x+33x+84>2x-1

c) x-12x-33x<x+55-3x2x-3           

         

d) -2x+35>2(2x-7)3x-12<5(3x-1)2

Bài 4: Giải các bpt sau:

a. (4x – 1)(4 – x2)>0

b. (2x-3)(x2-x+1)/(4x2-12x+9)<0

c. 1/(x-1)+2/(x-2)<3/(x-3)

d. (x+1)/(x+1)+2?(x-1)/x

Bài 5: Giải các hệ bpt sau:

a. 5x-10>0x2-x-12<0

b. 3x2-20x-7<02x2-13x+18>0                                     

c. 2-4xx+1>3x2-xx2-6x-16<0

d. 4x-7-x2<0x2-2x-10

e. 3x-15-x+12<1-x75x-14-3x-1310<5x+13                          

f. 3x2+8x-302x+x>0

Dấu của nhị thức bậc nhất

Phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Dấu của tam thức bậc hai

Phương trinh bậc hai & bất phương trình bậc hai

Thống kê

Lượng giác

II. Phần Hình học

Hệ thức lượng trong tam giác

Phương trình đường thẳng

Đường tròn

Phương trình Elip

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap