Bài tập trắc nghiệm về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng hình học lớp 10  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bài tập trắc nghiệm về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng hình học lớp 10 là tài liệu gồm Các dạng bài bài tập về Đường thẳng, hình tròn, đường conic, tam giác và tứ giác, có kèm thèo đáp án cho mỗi bài tập đề ra.

1. Đường thẳng

Câu 1: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho 2 đường thẳng d1: x-7y+5=0; d2: x+y-5=0. Viết phương trình đường thẳng (d) qua điểm M(0;1) tạo với d1, d2, một tam giác cân tại giao điểm của d1, d2.

Câu 2: Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho cho hai đường thẳng d1: 2x-y+17=0; d2: 3x+6y-7=0. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm P(2; –1) sao cho đường thẳng đó cắt hai đường thẳng d1 và d2 tạo ra một tam giác cân có đỉnh là giao điểm của hai đường thẳng d1, d2. 

Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng d1: 3x+y+5=0; d2: 3x+y+1=0 và điểm I(1;-2). Viết phương trình đường thẳng D đi qua I và cắt d1, d2 lần lượt tại A và B sao cho AB = 22.

Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng d1: x+y+1=0; d2: 2x-y-1=0. Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M(1;–1) cắt (d1) và (d2) tương ứng tại A và B sao cho 2MA+MB=0

Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(1; 0). Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M và cắt hai đường thẳng d1: x+y+1=0; d2: x-2y+2=0 lần lượt tại A, B sao cho MB = 3MA. 

...

2. Đường tròn

3. Các đường cônic

4. Tam giác

5. tứ giác

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap