Đề khảo sát kiến thức thi THPT quốc gia môn toán lớp 10 lần 1 trường THPT Triệu Sơn 3 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề khảo sát kiến thức thi THPT quốc gia môn toán lớp 10 lần 1 trường THPT Triệu Sơn 3 có đáp án. Các vấn đề: Số nghiệm của phương trình, tập hợp khoảng, tịnh tiến parabol, tam giác... Tài liệu có 6 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1: Phương trình x+1/(x-1)=(2x-1)/(x-1)
A. Có một nghiệm
B. Có ba nghiệm
C. Vô nghiệm                 
D. Có hai nghiệm
Câu 2: Cho các nửa khoảng A=(-∞;-1], B=[2;+∞) và khoảng C=(0;4). Khi đó tập (A∪B)∩C là:
A. {x∈R\x≤-1vx>2}
B.
{x∈R\2≤x<4}
C. {x∈R\2≤x≤4}
D. 
{x∈R\x<-1vx≥2}

Câu 3: Khi tịnh tiến Parabol (P): y=x2+1 sang phải 3 đơn vị ta được đồ thị hàm số nào:
A. y=x2-2
B.
y=x2-4
C. y=(x+3)2+1           

D. y=(x-3)2+1   
Câu 4: Cho điểm P nằm giữa M và N, với MP = 2a, MN = 8a. Khi đó bằng:

A. 10a
B. 5a
C. 6a                               
D. 4a
Câu 5: Tất cả các giá trị của tham số m để tập xác định của hàm số y= 4-x+2m-xlà (-∞;4]
A. m≥4
B.
m≤0
C. m≥2                        

D. m≤1

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap