Tuyển chọn một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11 - Chương Tệp và thao tác với tệp  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tệp và thao tác với tệp là một chương nằm trong chương trình môn tin học lớp 11. tài liệu này có 44 câu hỏi trắc nghiệm về chương 5: Tệp và thao tác với tệp. Mời các bạn học sinh xem trực tuyến 2 trang trong tổng số 6 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển chọn một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11
Chương Tệp và thao tác với tệp

Chương V 
TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP 

Câu 1: Dữ liệu kiểu tệp 
A. được lưu trữ trên ROM. 
B. được lưu trữ trên RAM. 
C. chỉ được lưu trữ trên đĩa cứng. 
D. được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài. (*) 
Câu 2: Dữ liệu kiểu tệp 
A. sẽ bị mất hết khi tắt máy. 
B. sẽ bị mất hết khi tắt điện đột ngột. 
C. không bị mất khi tắt máy hoặc mất điện. (*) 
D. cả A, B, C đều sai. 
Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là đúng? 
A. Các kiểu dữ liệu đều được lưu trữ ở bộ nhớ trong (RAM). 
B. Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở bộ nhớ trong. 
C. Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở bộ nhờ ngoài (đĩa mềm, đĩa cứng, CD, thiết bị nhớ Flash). (*) 
D. Các dữ liệu trong máy tính đều bị mất đi khi tắt nguồn điện. 
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Tệp có cấu trúc là tệp mà các thành phần của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định. 
B. Tệp chứa dữ liệu được tổ chức theo một cách thức nhất định gọi là tệp có cấu trúc. (*) 
C. Tệp văn bản không thuộc loại tệp có cấu trúc. 
D. Tệp văn bản gồm các kí tự theo mã ASCII được phân chia thành một hay nhiều dòng. 
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Có thể truy cập trực tiếp tệp văn bản. (*) 
B. Tệp có cấu trúc có thể truy cập trực tiếp. 
C. Tệp có cấu trúc có thể truy cập tuần tự. 
D. Truy cập trực tiếp là cách truy cập cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách 
xác định trực tiếp vị trí (thường là số hiệu) của dữ liệu đó. 
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Số lượng phần tử của tệp là cố định. 
B. Kích thước tệp có thể rất lớn. (*) 
C. Dữ liệu một tệp được lưu trữ trên đĩa thành một vùng dữ liệu liên tục. 
D. Tệp lưu trữ lâu dài trên đĩa, không thể xóa tệp trên đĩa. 
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Tệp nhị phân thuộc loại tệp có cấu trúc. 
B. Các dòng trong tệp văn bản có độ dài bằng nhau. (*) 
C. Có thể hiểu nội dung các tệp văn bản khi hiển thị nó trên màn hình trong phần mềm soạn 
thảo văn bản. 
D. Không thể hiểu nội dung các tệp có cấu trúc khi hiển thị nó trên màn hình trong phần mềm 
soạn thảo văn bản. 
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Trong lập trình, muốn thao tác trên tệp dữ liệu phải thao tác gián tiếp qua biến tệp. 
B. Biến tệp là biến kiểu xâu. (*) 
C. Trong Pascal, biến tệp văn bản có kiểu text. 
D. Trong chương trình, tên tệp có thể là biến xâu hoặc hằng xâu . 
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Muốn đọc / ghi dữ liệu trong một tệp, sau khi gắn biến tệp với tên tệp cần phải thực hiện 
thao tác mở tệp đó; 
B. Trong lệnh mở tệp, cần khai báo tên tệp để xác định đúng vị trí tệp trên đĩa. (*) 
C. Trong lệnh gán tên tệp với biến tệp, cần khai báo tên tệp để xác định đúng vị trí tệp trên 
đĩa. 
D. Sau khi mở tệp, con trỏ tệp ở vị trí đầu tệp. 
Câu 10: Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 
A. Sau khi đọc xong tệp, không đóng tệp cũng không gây ảnh hưởng gì cho việc quản lí tệp.(*) 
B. Một tệp văn bản đang mở và con trỏ tệp không ở phần tử đầu tiên, muốn làm việc với phần 
tử đầu tiên của tệp cần đóng tệp và mở lại. 
C. Khi mở lại tệp, nếu không thay đổi biến tệp thì không cần gán lại biến tệp với tên tệp. 
D. Khi ghi xong dữ liệu vào tệp, cần đóng tệp.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap