Tuyển chọn một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11 - Chương Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình là một chương nằm trong chương trình môn tin học lớp 11. tài liệu này có 37 câu hỏi trắc nghiệm về chương 1: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình. Mời các bạn học sinh xem trực tuyến 2 trang trong tổng số 4 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển chọn một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11
Chương Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Chương I : MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH
VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

Câu 1: Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất . Ngôn ngữ lập trình là gì :
A. phương tiện để soạn thảo văn bản trong đó có chương trình;
B. ngôn ngữ Pascal hoặc C;
C. phương tiện diễn đạt thuật toán để máy tính thực hiện công việc; (*)
D. phương tiện diễn đạt thuật toán;
Câu 2: Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai?
A. Lập trình là viết chương trình;
B. Lập trình và chương trình là hai khái niệm tương đương, đều là cách mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình; (*)
C. Chương trình được tạo thành từ tổ hợp các câu lệnh và các khai báo cần thiết về biến, hằng, hàm, …;
D. Chương trình chưa chắc là đã đúng nếu cho kết quả đúng với rất nhiều bộ dữ liệu vào;
Câu 3: Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai?
A. Mọi bài toán đều có thể giải được bằng máy tính; (*)
B. Chương trình là một mô tả thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình;
C. Không thể viết được chương trình để giải một bài toán nếu như không biết thuật toán để giải bài toán đó;
D. Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải;
Câu 4: Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai?
A. Để giải bài toán bằng máy tính phải viết chương trình mô tả thuật toán giải bài toán đó;
B. Mọi người sử dụngmáy tính đều phải biết lập chương trình; (*)
C. Máy tính điện tử có thể chạy các chương trình;
D. Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải;
Câu 5: Hãy chọn phương án ghép đúng . Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ
A. cho phép thể hiện các dữ liệu trong bài toán mà các chương trình sẽ phải xử lí;
B. dưới dạng nhị phân để máy tính có thể thực hiện trực tiếp;
C. diễn đạt thuật toán để có thể giao cho máy tính thực hiện; (*)
D. có tên là “ngôn ngữ thuật toán” hay còn gọi là “ngôn ngữ lập trình bậc cao” gần với ngôn ngữ toán học cho phép mô tả cách giải quyết vấn đề độc lập với máy tính;
Câu 6: Hãy chọn phương án ghép đúng . Ngôn ngữ máy là
A. bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà có thể diễn đạt thuật toán để giao cho máy tính thực hiện
B. ngôn ngữ để viết các chương trình mà mỗi chương trình là một dãy lệnh máy trong hệ nhị phân; (*)
C. các ngôn ngữ mà chương trình viết trên chúng sau khi dịch ra hệ nhị phân thì máy có thể chạy được;
D. diễn đạt thuật toán để có thể giao cho máy tính thực hiện;
Câu 7: Hãy chọn phương án ghép đúng . Hợp ngữ là ngôn ngữ
A. mà máy tính có thể thực hiện được trực tiếp không cần dịch;
B. có các lệnh được viết bằng kí tự nhưng về cơ bản mỗi lệnh tương đương với một lệnh máy .
Để chạy được cần dịch ra ngôn ngữ máy; (*)
C. mà các lệnh không viết trực tiếp bằng mã nhị phân ;
D. không viết bằng mã nhị phân, được thiết kế cho một số loại máy có thể chạy trực tiếp dưới dạng kí tự .
Câu 8: Hãy chọn phương án ghép sai . Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ
A. thể hiện thuật toán theo những quy ước nào đó không phụ thuộc vào các máy tính cụ thể;
B. mà máy tính không hiểu trực tiếp được, chương trình viết trên ngôn ngữ bậc cao trước khi chạy phải dịch sang ngôn ngữ máy;
C. có thể diễn đạt được mọi thuật toán;
D. sử dụng từ vựng và cú pháp của ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Anh); (*)
Câu 9: Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai ?
A. Chương trình dịch cho phép chuyển chương trình viết bằng một ngôn ngữ lập trình nào đó sang chương trình trên ngôn ngữ máy để máy có thể thực hiện được mà vẫn bảo toàn được ngữ nghĩa của chương trình nguồn; (*)
B. Chương trình dịch giúp người lập trình có thể lập trình trên một ngôn ngữ lập trình gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn, do đó giảm nhẹ được nỗ lực lập trình, tăng cường hiệu suất lập trình; Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC 11 Trang _ 2
C. Chương trình dịch giúp tìm ra tất cả các lỗi của chương trình;
D. Một ngôn ngữ lập trình có thể có cả chương trình thông dịch và chương trình biên dịch;
Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về biên dịch và thông dịch ?
A. Chương trình dịch của ngôn ngữ lập trình bậc cao gọi là biên dịch còn thông dịch là chương trình dịch dùng với hợp ngữ; (*)
B. Một ngôn ngữ lập trình có thể có cả chương trình thông dịch và chương trình biên dịch;
C. Thông dịch lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh còn biên dịch phải dịch trước toàn bộ chương trình sang mã nhị phân thì mới có thể thực hiện được;
D. Biên dịch và thông dịch đều kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh;

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap