Tuyển chọn một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11 - Chương Kiểu dữ liệu có cấu trúc  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Kiểu dữ liệu có cấu trúc là một chương nằm trong chương trình môn tin học lớp 11. tài liệu này có 79 câu hỏi trắc nghiệm về chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc. Mời các bạn học sinh xem trực tuyến 2 trang trong tổng số 8 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển chọn một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11
Chương Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Chương IV : KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng là phù hợp?
A. Là một tập hợp các số nguyên;
B. Độ dài tối đa của mảng là 255;
C. Là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu; (*)
D. Mảng không thể chứa kí tự;
Câu 2: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để khai báo số phần tử của mảng trong
PASCAL, người lập trình cần
A. khai báo một hằng số là số phần tử của mảng;
B. khai báo chỉ số bắt đầu và kết thúc của mảng; (*)
C. khai báo chỉ số kết thúc của mảng;
D. không cần khai báo gì, hệ thống sẽ tự xác định;
Câu 3: Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất?
A. Dùng để truy cập đến một phần tử bất kì trong mảng; (*)
B. Dùng để quản lí kích thước của mảng;
C. Dùng trong vòng lặp với mảng;
D. Dùng trong vòng lặp với mảng để quản lí kích thước của mảng;
Câu 4: Phát biểu nào sau đây về mảng là không chính xác?
A. Chỉ số của mảng không nhất thiết bắt đầu từ 1;
B. Có thể xây dựng mảng nhiều chiều;
C. Xâu kí tự cũng có thể xem như là một loại mảng;
D. Độ dài tối đa của mảng là 255; (*)
Câu 5: Thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp?
A. Khai báo mảng của các bản ghi;
B. Khai báo mảng xâu kí tự;
C. Khai báo mảng hai chiều;
D. Khai báo thông qua kiểu mảng đã có; (*)
Câu 6: Mảng table dưới đây chứa bao nhiêu phần tử?

CONST
COLUMNS = 3;
ROWS = 4;
table : ARRAY [ 0..COLUMNS + 1, 0..ROWS ] of INTEGER;

A. 12
B. 16
C. 20
D. 25 (*)
Câu 7: Phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ?
A. mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER; (*)
B. mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;
C. mang : INTEGER OF ARRAY[0..10];
D. mang : ARRAY(0..10) : INTEGER;
Câu 8: Cho khai báo sau:

a:array[0..16] of integer;

Câu lệnh nào dưới đây sẽ in ra tất cả các phần tử của mảng trên?
A. for k := 1 to 16 do write(a[k]);
B. for k := 16 downto 0 do write(a[k]); (*)
C. for k:= 0 to 15 do write(a[k]);
D. for k := 16 down to 0 write(a[k]);

Câu 9: Cho khai báo mảng và đoạn chương trình như sau :

Var a : array[0..50] of real ;

 

k := 0 ;
for i := 1 to 50 do
          if a[i] > a[k] then k := i;

Đoạn chương trình trên thực hiện công việc gì dưới đây ?
A. Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng;
B. Tìm phần tử lớn nhất trong mảng;
C. Tìm chỉ số của phần tử lớn nhất trong mảng; (*)
D. Tìm chỉ số của phần tử nhỏ nhất trong mảng;
Câu 10: Cho khai báo mảng như sau:

Var m : array[0..10] of integer ;

Phương án nào dưới đây chỉ phần tử thứ 10 của mảng?
A. a[10];
C. a[9]; (*)
B. a(10);
D. a(9);

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap