Tuyển chọn một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11 - Chương Chương trình đơn giản  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Chương trình đơn giản là một chương nằm trong chương trình môn tin học lớp 11. tài liệu này có 58 câu hỏi trắc nghiệm về chương 2: Chương trình đơn giản. Mời các bạn học sinh xem trực tuyến 2 trang trong tổng số 7 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển chọn một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11
Chương Chương trình đơn giản

Chương II: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

Câu 1: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau :
A. Nói chung, chương trình thường gồm hai phần : phần khai báo và phần thân;
B. Phần thân chương trình nhất thiết phải có;
C. Phần khai báo nhất thiết phải có; (*)
D. Phần thân chương trình có thể không chứa một lệnh nào;
Câu 2: Chọn câu đúng trong các câu sau :
A. Trong phần khai báo, nhất thiết phải khai báo tên chương trình để tiện ghi nhớ nội dung chương trình;
B. Dòng khai báo tên chương trình cũng là một dòng lệnh;
C. Để sử dụng các chương trình lập sẵn trong các thư viện do ngôn ngữ lập trình cung cấp, cần khai báo các thư viện này trong phần khai báo; (*)
D. Ngôn ngữ lập trình nào có hệ thống thư viện càng lớn thì càng dễ viết chương trình;
Câu 3: Chọn câu phát biểu hợp lí nhất ?
A. Khai báo hằng thường được sử dụng cho một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình;
B. Biến đơn là biến chỉ nhận những giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình;
C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình; (*)
D. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình;
Câu 4: Chọn câu phát biểu hợp lí nhất ?
A. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí; (*)
B. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình;
C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho kiểu của hằng;
D. Biến đơn là biến chỉ nhận kiểu của hằng;
Câu 5: Chọn câu phát biểu hợp lí nhất ?
A. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình;
B. Biến đơn là biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình; (*)
C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí;
D. Biến đơn là biến chỉ nhận kiểu của hằng;
Câu 6: Chọn câu phát biểu hợp lí nhất ?
A. Khai báo hằng thường được sử dụng cho một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình;
B. Khai báo hằng còn xác định cả đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí;
C. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình;
D. Khai báo hằng còn xác định cả kiểu của hằng; (*)
Câu 7: Xét chương trình Pascal cho khung dưới đây :

PROGRAM vi_du;
BEGIN
        Writeln(‘Xin chao cac ban’);
        Writeln(‘Moi cac ban lam quen voi Pascal’);
END.

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây :
A. Khai báo tên chương trình là vi du (*)
B. Khai báo tên chương trình là vi_du
C. Thân chương trình có hai câu lệnh
D. Chương trình không có khai báo hằng 
Câu 8: Hãy chọn phương án ghép sai . Ngôn ngữ lập trình cung cấp một số kiểu dữ liệu
chuẩn để
A. người lập trình biết phạm vi giá trị cần lưu trữ;
B. người lập trình biết dung lượng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ;
C. người lập trình biết có các phép toán nào có thể tác động lên dữ liệu;
D. người lập trình không cần đặt thêm các kiểu dữ liệu khác; (*)
Câu 9: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau :
A. Mọi ngôn ngữ lập trình đều có các kiểu dữ liệu chuẩn là : kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự, kiểu lôgic;
B. Quy định về phạm vi giá trị và kích thước bộ nhớ lưu trữ một giá trị của các kiểu dữ liệu chuẩn trong mọi ngôn ngữ lập trình là như nhau;
C. Dữ liệu kiểu byte có 256 giá trị từ 0, 1, 2, …, 255; (*)
D. Dữ liệu kiểu kí tự chỉ có 256 giá trị;
Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là sai ?
A. Cách khai báo biến trong ngôn ngữ lập trình khác nhau có thể khác nhau;
B. Trong Pascal các biến cùng kiểu có thể được khai báo trong cùng một danh sách biến, các biến cách nhau bởi dấu phẩy;
C. Kiểu dữ liệu của biến phải là kiểu dữ liệu chuẩn; (*)
D. Hai biến cùng một phạm vi hoạt động (ví dụ như cùng trong một khai báo var) không được trùng tên;

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap