Tuyển chọn một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11 - Chương Chương trình con và lập trình có cấu trúc  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Chương trình con và lập trình có cấu trúc là một chương nằm trong chương trình môn tin học lớp 11. tài liệu này có 29 câu hỏi trắc nghiệm về chương 6: Chương trình con và lập trình có cấu trúc. Mời các bạn học sinh xem trực tuyến 2 trang trong tổng số 6 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển chọn một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11 
Chương Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Chương VI
CHƯƠNG TRÌNH CON và
LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC

Câu 1: Hãy chọn phương án ghép đúng . Kiểu của một hàm được xác định bởi
A. Kiểu của các tham số
B. Kiểu giá trị trả về (*)
C. Tên hàm
D. Địa chỉ mà hàm trả về
Câu 2: Mô tả nào dưới đây về hàm là sai?
A. Phải trả lại kết quả
B. Phải có tham số (*)
C. Trong hàm có thể gọi lại chính hàm đó
D_ Có thể có các biến cục bộ
Câu 3: Mô tả nào dưới đây về tham số là sai?
A. Một hàm có thể có cả tham số giá trị và tham số biến;
B. Có thể truyền biến số cho tham số giá trị; (*)
C. Có thể truyền giá trị cho tham số biến;
D. Có thể dùng tham số biến để nhận kết quả;
Câu 4: Trong các cách sử dụng thủ tục sau, cách nào là phù hợp nhất?
A. Khai báo lại thủ tục và gọi nó mỗi khi cần sử dụng;
B. Khai báo thủ tục duy nhất một lần và gọi nó một lần duy nhất;
C. Chỉ cần khai báo;
D. Khai báo thủ tục một lần và gọi nó trong thân chương trình mỗi khi muốn sử dụng;  
Câu 5: Hàm chuẩn nào dưới đây biến giá trị thực 6.6 thành 7?
A. Odd;
B. Round; (*)
C. Trunc;
D. Abs;
Câu 6: Trong các chương trình chuẩn sau đây, chương trình chuẩn nào là thủ tục chuẩn?
A. Sin(x);
B. Length(S);
C. Sqrt(x);
D. Delete(S,5,1); (*)
Câu 7: Giả sử có hai biến xâu x và y ( y đã có giá trị ) câu lệnh nào sau đây là không hợp lệ?
A. x := Copy(y,5,3);
B. x := y;
C. x := Delete(y,5,3); (*)
D. Delete(y,5,3);
Câu 8: Nói về cấu trúc của một chương trình con, khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. Phần đầu và phần thân nhất thiết phải có, phần khai báo có thể có hoặc không.
B. Phần khai báo có thể có hoặc không có tùy thuộc vào từng chương trình cụ thể.
C. Phần đầu có thể có hoặc không có cũng được. (*)
D. Phần đầu nhất thiết phải có để khai báo tên chương trình con.
Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức.
B. Một chương trình con nhất thiết phải có biến cục bộ.
C. Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức, không nhất thiết phải có biến
cục bộ.
D. Một chương trình con có thể không có tham số hình thức và cũng có thể không có biến cục
bộ. (*)
Câu 10: Kiểu dữ liệu của hàm
A. Chỉ có thể là kiểu integer.
B. Chỉ có thể là kiểu real.
C. Có thể là các kiểu integer, real, char, boolean, string. (*)
D. Có thể là integer, real, char, boolean, string, record, kiểu mảng. Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap