Tuyển chọn một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11 - Chương Cấu trúc rẻ nhánh và lặp  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Cấu trúc rẻ nhánh và lặp là một chương nằm trong chương trình môn tin học lớp 11. tài liệu này có 38 câu hỏi trắc nghiệm về chương 3: Cấu trúc rẻ nhánh và lặp. Mời các bạn học sinh xem trực tuyến 2 trang trong tổng số 8 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển chọn một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11
Chương Cấu trúc rẻ nhánh và lặp

Chương III : CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP

Câu 1: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán, nhiều ngôn
ngữ lập trình bậc cao dùng câu lệnh IF – THEN, sau IF là <điều kiện> . Điều kiện là
A. biểu thức lôgic; (*)
B. biểu thức số học;
C. biểu thức quan hệ;
D. một câu lệnh;
Câu 2: Hãy chọn phương án ghép đúng . Với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện> THEN <câu lệnh>, câu lệnh đứng ấu THEM được thực hiện khi
A. điều kiện được tính toán xong;
B. điều kiện được tính toán và cho giá trị đúng;(*)
C. điều kiện không tính được;
D.điều kiện được tính toán và cho giá trị sai;

Câu 3: Hãy chọn phương án ghép đúng . Với cấu trúc rẽ nhánh IF<điều kiện>THEN<câu lệnh 1>ELSE<câu lệnh 2>,câu lệnh 2 được thực hiện khi
A. biểu thức điều kiện đúng và câu lệnh 1 thực hiện xong;
B. câu lệnh 1 được thực hiện;
C. biểu thức điều kiện sai;(*)
D. biểu thức điều kiệnđúng;
Câu 4: Hãy chọn cách dùng sai . Muốn dùng biến X lưu giá trị nhỏ nhất trong các giá trị của hai biến A, B có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh như sau:
A. if A <= B then X := A else X := B;
B. if A < B then X := A; (*)
C. X := B; if A < B then X := A;
D. if A < B then X := A else X := B;
Câu 5: Cho chương trình viết bằng PASCAL sau đây:
PROGRAM giaiPT;
uses crt;
var A, B, C : real;
DELTA, X1, X2 : real;
BEGIN
         write(‘ Nhap cac he so A, B, C : ’);
         readln(A, B, C);
         DELTA := B*B–4*A*C;
         if DELTA > 0 then
                begin
                      X1 := (–B–SQRT(DELTA) ) / (2*A);
                      X2 :=–B / A–X1;
                      writeln(‘ X1 = ’, X1);
                      writeln(‘ X2 = ’, X2);
               end;
         readln
END.
Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây:
A. Đây là chương trình giải phương trình bậc hai nhưng chưa xét hết các trường hợp;
B. Đây là chương trình giải phương trình bậc hai nhưng không đưa ra thông báo gì khi chương trình có nghiệm kép;
C. Đây là chương trình giải và thông báo nghiệm của một phương trình bậc hai nếu phương
trình đó có nghiệm;(*)
D. Đây là chương trình giải phương trình bậc hai, nhưng không đưa ra thông báo gì khi phương
trình vô nghiệm .

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap