Đề kiểm tra kì 2 môn tin học lớp 11 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề kiểm tra kì 2 môn tin học lớp 11 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu 1: Cho chương trình sau:

      Var f: text;

      Begin

      Assign(f,'Khoi11.txt');

      Rewrite(f);

      Write(f, 105*2-134);

      Close(f);

      End.

Sau khi thực hiện chương trình bên, tập tin 'Khoi11.txt' có nội dung như thế nào?
A. 105*2-134                          B. 76

C. 105 304 234                        D. 175

 

 

Câu 2: Cho xâu s= ‘tin-hoc’ thủ tục nào sau đây cho kết quả là ‘toc’

A.delete(s,1,4)                        B.delete(s,3,2)                         C.delete(s,2,4)             D.delete(s,1,2)

Câu 3: Cho xâu s= ‘tin-hoc’ thủ tục hoặc hàm nào sau đây cho kết quả là 7:

            A.delete(s,1,4)                        B.length(s)                              C.copy(s,1,4)               D.lengt(s)

Câu 4: Số lượng phần tử trong mảng tối đa là bao nhiêu:

            A.10                            B.100                                      C. Không có phần tử  D.tùy ý người sử dụng

Câu 5: Trong Pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục

  1. Close(<tên biến tệp>);   B. Stop(<tên biến tệp>);    C. Stop(<tên tệp>);         D. Close(<tên tệp>);

Câu 6: Để gán tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

  1. assign(f1,’D:\kq.txt’);                                      B. assign(‘kq.txt=f1’);
  2. assign(kq.txt,’D:\f1’);                                      D. assign(‘f1,D:\kq.txt’);
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap